Skattesjokket, kapitaltørke og sentralisering

Regjeringa skjerpar no skattlegginga av distriktsnæringane våre sterkt. For havbruk er det tale om ei tredobling. Ikkje fordi det er nødvendig for å legge fram eit stramt statsbudsjett, men fordi regjeringa vil at meir av verdiskapinga som skjer i distrikta skal gå til staten. Ved framlegging av statsbudsjettet opplyste statsminister Støre til dømes at formålet med den nye grunnrenteskatten på havbruk var å sikre varige inntekter til fellesskapen.

Skatteskjerpinga blei bestemt i lukka rom, og kom overraskande på dei fleste. Ikkje minst fordi det alt er nedsett eit offentleg utval som snart skal komme med tilrådingar om skattesystemet vårt, her medrekna grunnrente. Det nye skatteregimet sendt ut på høyring, men med ein høyringsfrist som går ut etter at dei nye reglane har begynt å verke.

Konsekvensane av den auke skattlegginga har alt begynt å vise seg. I Firdaposten kunne vi lese at SFE over natta SFE gjekk frå å vere eit selskap med 150 millionar i overskot til å bli eit selskap med 100 millionar i underskot. Vidare at det no ikkje er mogleg å få gjennomført nye og grøne investeringar i ny kraft.

Når det gjeld havbruksnæringa vår bør det først nemnast at denne gjennom år har bygd seg opp til å bli verdsleiande, og er i dag fastlands-Norge si største eksportnæring. Den sysselset titusenvis av menneske langs kysten vår, gir grunnlag for ein leverandørindustri som òg er verdsleiande og bidrar til stor aktivitet, kapitaltilgang og verdiskaping i Distrikts-Norge.

Dei siste vekene har det kome mange reknestykke og døme på korleis dei nye skattereglane vil slå ut for denne næringa, her medrekna at det alt er kansellert investeringar for titals milliardar kroner.

Alt dette taler sitt tydelege språk: Regjeringa sitt nye skatteregime for havbruk vil no påføre næringa eit så sterkt skattepress at den over tid vil tape den verdsleiande posisjonen, utvikling- og aktivitetskrafta den har i Distrikts-Norge, og ikkje minst at den ikkje vil ha kapital og ressursar til å bli ei endå meir miljømessig og berekraftig næring.

Dei dramatiske skatteskjerpingane vil ikkje berre gå utover distriktsnæringane som blir direkte ramma. Næringane bidrar som nemnt med investeringar og kapital som ein treng i Distrikts-Norge, som igjen skaper arbeidsplassar, aktivitet og verdiar i svært mange lokalsamfunn. Denne kapitalen vil nå forsvinne, med mindre aktivitet, jobbskaping og verdiskaping som resultat. Det er ei oppskrift på sentralisering. Regjeringa gjer altså det motsette av det den sa den ville gjere.