Ja, vi vil samarbeide til innbyggernes beste i nye Vågsøy

Sidsel Kongsvik (Sp), Daniel Henriksson (Rødt), Ingunn Frøyen (SV), Mats Brunsvik (H) og Håkon Skram Heggen (H) uttaler seg på vegne av partienes kommunestyremedlemmer som bor i Vågsøy.

En del næringslivsledere har utfordret politikerne fra Vågsøy om hvordan en tenker seg veien videre i Vågsøy kommune hvis det blir deling av Kinn. En del av spørsmålene de kommer med tyder på manglende innsikt i hvordan de politiske prosessene foregår. Desto mer positivt at en derfor får anledning til å klare opp.

Nå er det viktig å si at det er innbyggerne gjennom sitt råd til de folkevalgte som i stor grad vil påvirke om det blir deling av Kinn eller ikke. Men om det skulle komme et klart råd om deling i folkeavstemningen og regjeringen til slutt skulle bestemme at Kinn skal deles så er vi overbevist om at nye Vågsøy kommune vil bli en trygg og god kommune.

Svar på spørsmålene:

1. Ang. partiene sine ordfører- og varaordførerkandidater: Nominasjonsprosessen er ikke startet i partiene enda og det blir derfor umulig å svare på hvem som blir de forskjellige partier sine toppkandidater. Her må man bare ha respekt for disse prosessene og tillit til at partiene nominerer gode kandidater, at velgerne gjør gode valg. Så vil helt sikkert kommunestyret under konstitueringen komme frem til hvem som skal inneha de ulike posisjonene.

2. Ang. samarbeidsklima: Som regel får ingen parti flertall alene i en kommune. En er derfor avhengig av å samarbeide for å få gjort noe. Dersom man respekterer hverandre og at man både er enige og uenige om saker så vil dette gå helt fint også i fremtidige kommunestyrer. En viktig forutsetning for at samarbeidsklimaet skal bli godt er å respektere de avtaler man inngår seg imellom.

3. Ang. Skram skole: At Måløy står uten barneskole er faktisk Kinn sitt ansvar. Det er Kinn kommune som bestemte å flytte elevene til brakkeskolen på Tennebø uten å ha en plan for ny skole. Per i dag er ikke ny Skram skole inne på kommunen sitt budsjett, verken på lang eller kort sikt. Vi føler oss trygge på at kommunestyret i nye Vågsøy vil stå samlet om at Skram skole må ha høyeste prioritet. Det er ingen annen måte å finansiere skolen på enn ved låneopptak, verken i Kinn eller i Vågsøy.

4. Ang. fremtidige sammenslåinger: Det foreligger ingen planer om å slå Vågsøy sammen med andre kommuner. Men her vil kanskje partiene sine prosesser med nye valgprogram for den kommende perioden gi ulike svar. Dette er uansett det nye kommunestyret sitt ansvar å starte eller ikke starte gode prosesser på.

5. Ang. kystens utfordringer: Alle kommunene på kysten må samarbeide om å løfte kysten sine saker. Vi har tillit til at både Vågsøy, Flora, Bremanger, Stad og andre ser seg tjent med at vi løfter frem dette i felleskap.

6. Ang. Kystveien: Som et viktig prosjekt for kysten har vi tillit til at Kystveien fortsatt vil ha høy prioritet fra alle kystkommunene, uansett om en er delt eller ikke.

7. Ang. kommuneøkonomien: Vi vet at Kinn har en veldig anstrengt økonomi med altfor høy lånegjeld. I tillegg vet vi at det er svært store og kostbare prosjekter som står i kø for å realiseres. En deling vil ikke forbedre økonomien i seg selv. Men det vil få slutt på konkurransen mellom nord og sør om hvilke at de store prosjektene som skal være inne eller ute av budsjettene. Det er på trappene en omlegging av inntektssystemet for kommunene. Men det er for tidlig å si hvilke konsekvenser det vil få for den fremtidige Vågsøy kommune.

8. Ang. Robek: Like lite som Kinn kan garantere at en ikke havner i Robek-registeret, så kan heller ingen garantere at Vågsøy går klar. Dette blir helt og holdent opp til de prioriteringer som det kommende kommunestyre gjør. Vi har tillit til at velgerne stemmer inn politikere som styrer økonomien på en måte som tjener innbyggerne godt og gjør de prioriteringer som er nødvendige.

9. Ang. gode tjenester: Vågsøy kommune hadde gode tjenester både innenfor skole, helse, eldreomsorg, barnevern og de fleste andre sektorer og de vil selvsagt være alle parti og politikere sin fremste oppgave å sørge for at vi får også i nye Vågsøy. Når det gjelder plan- og byggesak var vi ikke fullt så gode i Vågsøy sin siste periode. Der erkjenner vi at vi må bli bedre og det får vi helt sikkert til.

10. Ang. kommunestørrelse: Det er ingen forskning som viser at en kommune automatisk blir bedre på alle ting ved å bli større. Nye Vågsøy kommune vil bli en middels stor norsk kommune. Det er derfor viktig at innbyggerne våre ikke sitter med et inntrykk av at nye Vågsøy på noen måte skulle være en for liten kommune til å løse sine oppgaver.

11. Nei, vi tror selvsagt ikke at industriledere i Vågsøy har andre motiver for sitt engasjement enn de sier.

Vi håper at disse svarene gir både næringslivslederne og innbyggerne for øvrig trygghet for at Vågsøy kommune vil bli en god og trivelig kommune både å bo i, arbeide i og å drive næring i.