Vindkraftplanane på Bremangerlandet vart først lagt fram for 20 år sidan, i 2002. Sogn og Fjordane Energi (SFE) er framleis ikkje ferdige med planlegginga, men – gladnyheit – no treng ein «berre» tre års utvida frist for å bli ferdige.

Dei gamle egyptarane brukte 20 år på å bygge pyramiden i Giza, men den er berre 146,5 meter høg, så at vindturbinar på 149,5 meter skulle trenge tre år lengre er ikkje urimeleg. Tre meter høgare – tre år lengre, det trur eg alle har stor forståing for.

No står det igjen berre ein endringssøknad til, ei klagebehandling, eit par utgreiingar, grunnundersøkingar, søknad om dispensasjon frå byggegrense ved vassdrag, godkjenning av ny planlegging for nytt drikkevatn, planlegging for ny eller endra TV-sendar, ei rettssak mot grunneigarane – og så er ein klare til å sette spaden i myra!

Kven som helst kan sjå at SFE har vore høgkompetente på planlegging. Selskapet må sanneleg ha heilt rett når dei skriv i søknaden om utvida frist, at det heller er Bremanger kommune si skuld at vindkraftverket ikkje når fristen i september i år. Kommunen sin motstand og «urettmessige behandling» er einaste årsak til tidsoverskridingane. Sjølv er dei skuldlause, og at deira stadige prosjektendringar skulle vere medverkande – vert heilt usakleg å hevde.

For har ikkje SFE sitt val om å bryte lovnader om vegutbetring nettopp vore eit forsøk på å spare alle for mykje byggetid? Og fekk dei ikkje til eit tidssparande mirakel med naturundersøkingane som skulle ta tre dagar, men som vart unnagjort på ein dag likevel? Fugleundersøkingar med radar som skulle dekke heile hausten, klarte dei på berre tolv dagar. Og når dei fekk pålegg om undersøkingar av myrområda, så rakk den utsende frå Multiconsult å komme seg både opp og ned på fjellet på om lag to timar. Her snakkar vi effektivitet!

Stortinget har samrøystes bestemt at ingen vindkraftprosjekt skal få utvida frist, men her har det blitt gjort ein så grundig og effektiv jobb gjennom 20 år at eit unntak er fortent.

Å innvilge selskapet sin søknad om utsetting – tre ekstra år med krangling om vindkraft – vil ha ein rekke fordelar. Dei som sit på gjerdet og ventar på om dei «tørr» å flytte til Bremanger, kan få tre ekstra år til å spare opp eigenkapital til bustad. Det vert mykje innhaldsrik kvardagsspenning i tre år med splid mellom naboar og familiemedlemmar. Og kven drøymer ikkje om tre år med rettstvistar, demonstrasjonar og langdryge lesarinnlegg?

Og kven veit, kanskje verdas natur- og klimaproblem er løyst i 2025 slik at å rasere myrer er forsvarleg? Kanskje fuglebestandane har snudd nedgang til eventyrleg vekst, slik at det mest vert bra med turbinar midt i trekkrutene?

Å få til positiv utvikling saman kan vente – kommunevalet 2023 bør utelukkande handle om vindkraft på Bremangerlandet. Det har lokalpartia i Bremanger no ein unik sjanse til å sikre – ved å støtte utvida frist og legge seg flate for SFE sine skuldingar mot kommunen.

Tilhengarar og motstandarar er kanskje ueinige om saka, men vi deler vel entusiasmen for tre nye år?