Dette leserinnlegget er skrevet av Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene.

Regjeringen må sikre norske sjøfolk!

På toppen av rekordhøye drivstoffpriser og ekstraordinære råvarepriser er rammevilkårene til skipsfarten under press.

Usikre rammebetingelser kan gi svært negative utslag for norske sjøfolk og verdiskaping langs kysten.

Neste uke lanseres revidert nasjonalbudsjett (RNB). Dette gir politikerne mulighet til å sikre norske maritime arbeidsplasser ved å prioritere gode og langsiktige rammevilkår.

Regjeringen har gjennom Hurdalsplattformen slått fast at de vil styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen). Dette er en ordning som skal sikre norsk maritim kompetanse og sikre at norske rederier skal kunne ha konkurranseevne mot utenlandske skip i det internasjonale markedet som skipsfarten operer i. Også andre maritime nasjoner i EU har tilsvarende ordninger for sine sjøfolk.

Regjeringen gikk etter valget i fjor dessverre rett i Høyres snubletråd og svekket ordningen for norske sjøfolk. Dette har nå regjeringen mulighet til å rette opp i for å sikre sjøfolkenes arbeidsplasser og rederienes konkurranseevne.

Blant Kystrederienes medlemmer er det i dag sysselsatt 6.000 sjøfolk, hvor majoriteten seiler under de norske flaggene. Et sterkt hjemmemarked, norsk kompetanse og et styrket NOR-flagg er helt nødvendig dersom Norge skal opprettholde sin posisjon som maritim stormakt og skipsfarten gjennomføre en grønn omstilling.

Allerede i dag er rundt to av tre skip som seiler langs norskekysten på utenlandsk flagg. En solid og langsiktig nettolønnsordning er avgjørende for at de resterende skipene forblir med norsk flagg, og med norske sjøfolk om bord.

Nærskipsfarten med norske sjøfolk er viktig for forsyningslinjene våre og beredskapen langs kysten, i tillegg til at rederiene er viktige lokale sysselsettere og verdiskapere med sterkt forankring i distriktsnorge. Dersom regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ikke tar grep innen nettolønnsordningen frykter jeg for de norske sjøfolka.

Spesielt dersom ordningen ikke styrkes for NOR-generell, hvor hovedtyngden av norske sjøfolk med norske lønns- og arbeidsvilkår er, vil vi få færre sysselsatte i kystkommunene våre og svekke hele den maritime næringen. Hvis vilkårene for norske sjøfolk blir enda dårligere, vil det også ha store konsekvenser for rekruttering til maritime yrker. Da er vi inne i en veldig negativ spiral.

Jeg opplever at nettolønnsordningen i fjor ble svekket for å spare penger, og mener at effekten av å tape arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten må være betydelig høyere enn kostnadskuttet ved svekkelsen.

Alt vi ber om er at regjeringen handler ut ifra Hurdalsplattformen og faktisk styrker ordningen ved å reversere svekkelsen fra i fjor.

Jeg har også forventninger om at regjeringen kommer med en oppklaring rundt rederiskatteordningen og sjømannsfradraget ved presentasjonen av revidert nasjonalbudsjett. På dette området er budskapet meget enkelt. De norske ordningene må omfatte norske sjøfolk og rederier. Det regner vi med at regjeringen også forstår.