Jacob Nødseth nærmast snakkar ned mitt innlegg der eg peiker på fordelane med at lokalpolitikarane kjenner sitt område og folka som dei skal tene.

La oss slå fast at der Senterpartiet har tru på lokalt folkestyre, så har Jacob Nødseth og Venstre mykje større tru på fjernstyre og byråkratstyre.

I denne samanheng så slår også Jacob om seg med ei rekke framandord som knapt nokon forstår. Er dette det som blir kalla hersketeknikk?

Så framhevar Nødseth at han er leiar for to utval, plan-miljø og næringsutvalet. I så måte er det å legge til grunn at Jakob har full betaling frå kommunen med minst ein dag i veka til arealplanarbeid, også for Vågsøy-delen av Kinn kommune, etter maktovertakinga til leiarposisjonen fra MDG i plan- og samfunnsutvalet, sommaren 2020, ei endring som seinare vart vedteken i kommunestyret.

Dersom ein hugsar tilbake til nokre av kronargumenta for å slå saman Vågsøy og Flora til Kinn, så var det kor store ressursar planavdelinga i Flora hadde.

I denne samanhengen så kan vi nemne at hausten 2018 fremma Vågsøy Senterparti ved Asgeir Solheim forslag som påla rådmannen å sette i gang igjen arbeidet med påbegynt kommuneplan. Arbeidet kunne utførast internt eller eksternt med finansiering frå havbruksfondet. Forslaget vart samrøystes vedtatt av kommunestyret i Vågsøy. Dessverre vart dette ikkje følgt opp. Arbeidet med å danne Kinn tok ressursar som medførte at utviklinga av blant anna nye næringsareal – byggefelt i Vågsøy stoppa opp.

I avtalen med andre parti som medførte at Ola Teigen vart ordførar i Kinn, fekk Senterpartiet inn i avtalen at arealplanen og sentrumsplanen for Vågsøy må startast opp igjen i 2020. For Senterpartiet var dette viktig for utvikling av Vågsøy. Så langt, etter 2,5 år med Ola Teigen og Jacob Nødseth i førarsetet, må Vågsøy-delen framleis slite med utgått kommuneplan frå 2002.

Det har blir uttalt at ny arealplan er like om hjørnet. Kva hjørne er det som er årsaka til alle utsetjingane, Jacob?

Vi i Senterpartiet er særs opptatt av at kommunen skal ha oppdaterte planverktøy som vil gi effektiv saksbehandling for innbyggjarar og næringsliv. Dermed unngå meirarbeid, dispensasjonssøknader og motsegner frå Statsforvalteren.

Så langt har ikkje Senterpartiet sett at «større miljø» har hatt gunstig utvikling for Vågsøy. Vi ville kunne handtert like godt byggesøknader – planarbeid med to åtskilde avdelingar, som Framstegspartiet ved Hogne Bleie foreslo i sin tid. Dessverre fekk det ikkje fleirtal.