Det kan sjå ut som det ikkje er så godt kjent kvifor vi har eldreråd, kva eit eldreråd har som oppgåve i alle kommunar og fylkeskommunar.

For å vere litt formell kan vi syne til kommunelova § 5, 2, § 5,12 og Forskrift om medvirkningsordninger. (Lov om kommunale eldreråd og fylkeskommunale råd er oppheva frå 2019).

Reglementet for eldrerådet i kommunen er det kommunestyret som vedtek. Alle eldreråd skal ha eit slikt reglement.

Eldrerådet er eit lovpålagt organ etter dei same bestemmelsane som for folkevalde organ. Difor er medlemmene i elderåda folkevalde på lik line med kommunestyrerepresentantane og har rett og plikt til å delta på møta i rådet, og dei skal ha møtegodtgjering.

Rådet har reglar for inhabiltet og for sakshandsaming. Rådet har ikkje høve til å etablere faste grupper for å handsame saker mellom rådsmøta. Sakene skal handsamast/avgjerast i rådsmøta der ein kommunalt tilsett er sekretær.

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunestyret/fylkesstyret.

Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld eldre. I forskrift om medverkingsordning § 2 går oppgåvene til rådet fram. Alle saker som gjeld eldre skal leggast fram for rådet, som skal motta sakene på så tidleg tidspunkt i sakshandsaminga at uttalene frå rådet har mogelegheit til å påverke saksutfallet, t.d. i plan- og budsjettsaker. Uttalene skal følge saksdokumenta til det organet som skal avgjere saka endleg.

Eldrerådet kan dessutan ta opp saker som gjeld eldre på eige initiativ, men ikkje handsame saker som gjeld avgjerder overfor enkeltpersonar.

Det er og utarbeidd ein rettleiar for eldreråd som ligg på nettsida til regjeringa.

Kommunestyret, vanlegvis ved ordføraren, kan gje medlemmar av rådet  møte- og talerett i folkevalde organ. Rådet skal utarbeide årsmelding.

Eldrerådet er og avhengige av at eldre tek opp saker som opptek dei med medlemmane i rådet.

Kanskje du har ei sak til eldrerådet i kommunen din?