Hausten 2020 fjerna Arbeidarpartiet og posisjonen fritt skuleval i Vestland. Argumentasjonen deira var at fleire skulle få gå på nærskulen sin. Resultatet er at færre elevar får førstevalet sitt enn før, og modellen har fått store konsekvensar for fleire elevar.

Ingrid og Tuva ønskte å gå idrettslinja i Sogndal, men måtte gi opp draumen fordi dei hadde feil postnummer og ikkje fekk nærskulepoeng.

Sondre og Oliver måtte flytte på hybel – sjølv om dei hadde søkt på nærskulen i Førde. Snittet var rett og slett for høgt, så sjølv om begge gutane hadde gode karakterar og fekk nærskulepoeng, heldt det ikkje. Dette viser at modellen ikkje gir valfridom, og heller ikkje sikrar at alle kan gå på nærskulen sin.

Agnes frå Modalen ønskte å gå på skule i Bergen, men får berre nærskolepoeng til Knarvik eller Austrheim. Ho seier det er dumt at ho ikkje har eit fritt skuleval. FAU ved Mo skule skreiv difor eit brev til politikarane der dei åtvara om at «nærskuleprinsippet får uheldige konsekvensar for ungdommane i Modalen og dei får avgrensa moglegheiter samanlikna med naboane sine i Eksingedalen til dømes». Meir tydeleg enn det blir det ikkje.

Etter at alle desse sakene vart kjende i avisa har posisjonen gjort unntak frå modellen for å bøte på dei uheldige konsekvensane. Posisjonen har til saman måtte laga svimlande 50 unntak på godt og vel to år fordi modellen har slått så uheldig ut. Ikkje berre vitnar dette om at modellen er fullstendig feilslått – det fører også til at inntakssystemet blir byråkratisk, uføreseieleg og uforståeleg for elevane. Slik kan vi ikkje ha det.

Nyleg kunne rektoren på Firda vgs. fortelje at nærskulemodellen har slått uheldig ut for skulen deira. Han fortel vidare at han håpar at ordninga med nærskulepoeng blir fjerna. Det er eit overtydeleg signal til Arbeidarpartiet og venstresida om at modellen deira ikkje fungerer.

Med fritt skuleval fekk elevane sjølv velje kva skule dei ønskte å gå på. Samstundes som dei aller fleste kom inn på førstevalet sitt, var modellen føreseieleg og langt mindre byråkratisk enn nærskulemodellen til venstresida.

Dersom Høgre vinn valet til hausten, vil vi prioritere å gjeninnføre fritt skuleval som noko av det første vi gjer. Ordninga skal inkludere ein reisetidsgaranti som gjer at ingen elevar skal risikere å måtte flytte heimanfrå dersom dei ikkje har gode nok karakterar. På den måten gir vi fridommen tilbake til elevane samtidig som vi sikrar at ingen må flytte på hybel, dersom dei ikkje ønskjer det.

Det er på høg tid å gi elevane i Vestland valfridommen tilbake ved å skrote nærskulemodellen til venstresida. Det er på tide å gjeninnføre fritt skuleval.