Det ser ut til at årets kommuneval har fått ei enorm interesse, og ein har sjeldan tidlegare hatt tilsvarande rundt eit kommuneval. Årsaka er samansett men truleg har mange fleire fått opp auga for den politiske debatten siste åra, særleg med tanke på at vi er inne i ei tid med mange utfordringar, og der veldig mykje vil få og har allereie fått store og direkte konsekvensar og innverknader for stort sett alle i samfunnet vårt.

Som nykommarar i lokalpolitikken, så er det ekstra kjekt for STAD INP å sjå at vi veks både i medieomtaler, i tal medlemmar i lokallag og ikkje minst i oppslutning. Stad INP har gjort det veldig bra på meiningsmålingane tatt i betraktning at det er det aller første lokalval vi stiller i nokon gong som nyetablert parti. Vi har jobba oss opp frå tomme hender til å bli eit lokallag med no 38 medlemmer i Stad og med oppslutning på siste meiningsmåling frå InFact på 5,4 % og Nordfakta på 2,9 %. Held desse målingane seg til måndag så er STAD INP inne i kommunestyret med minst ein representant. Dette synes eg som leiar er svært kjekt for oss. Det viser at vi er eit parti som folk interesserer seg for og som folk sympatiserer med, og ikkje minst at det er eit behov for oss i det politiske landskapet i Norge.

Det har vore lagt ned ein enorm innsats frå eldsjelene våre i lokallaget, og arbeidet med å utforme eit politisk program, organisering og distribusjon av dette har vore heilt fantastisk!

Vi har vore ut på stand rundt om i kommunen vår, snakka og lytta til folk rundt om i kommunen og også der har vi møtt stor interesse, og det har vore mykje media fokus, med både intervju og debattar. Vi har gjort oss til syne i Stad, og det er ikkje tvil i at vi er eit parti det er stort behov for i åra som kjem.

Eg vil nytte anledninga å rette ei stor takk til alle som har aktivt vore med på valkamp og alt det gode og enorme arbeidet som har vore lagt ned i lokallaget vårt frå vi starta skikkeleg igjen i vinter. Mykje har skjedd sidan eg og Arnstein grunnla STAD INP ein haustdag i 2020 der ingen visste om oss. Eg har medlemsnummer 194 i INP og ingen av oss hadde vel trudd vi skulle være her vi er i dag, og eg sitt med det inntrykket at vi har lykkast. Vi har lykkast med å etablere oss i det politiske landskapet i Stad Kommune, i Vestland og i heile landet.

Uavhengig av kor mange plassar ein får i eit kommunestyre, ja så har folk vist stor interesse og denne kjem berre til å auke med tida om vi siglar dei rette kursane.

Det er ingen parti i Norges historie som har hatt større vekst på so kort tid som det INP no opplever. Når det er sagt, so skal vi også huske på at dette er eit skjørt og vagt oppbygg. Det skal ingenting til at det raser, og i dagens samfunn er det dessverre marginale feiltrakk som skal til for at ting skjær seg. Derfor er det desto viktigare at vi no som lokallag og som distriktsparti viser oss tilliten verd, og at i uttaler oss og behandlar våre politiske motstandarar verdig. Vi må styrke oppbygget vårt og gjere oss ein solid grunnmur. Dette oppnår vi best med å utvise respekt og god framføring i det offentlege rom så vel som til kvarandre. Dette er ein grunnstein i samfunnet vårt, og ikkje minst svært viktig at vi vidarefører til dei kommande generasjonar. Vis respekt og omtanke til alle rundt deg.

Som parti så treng vi ikkje sjølvpåført negativ omtale i media.

Kjem vi i posisjon så må vi vise at vi kan stå for den politikken vi har sagt vi skal føre. Stad INP har sagt at vi ønsker å føre ein realistisk politikk som vi kan stå for. Dette er eg svært oppteken av.

Eg har stor tru på Stad kommune og framtida, eg har stor tru på INP som parti både lokalt og nasjonalt, og eg trur vi er inne i eit politisk skifte i Norge dei kommande åra.

Når det kjem til Stad kommune i kommande periode så er det ingen tvil i at det som ligg på bordet til det nye kommunestyret er svært utfordrande.  Vi har ei enorm lånegjeld som skal nedbetalast og sjølv om det går relativt godt i Stad Kommune så er det ingen tvil i at ein må ta umiddelbare grep rundt kommuneøkonomien for å unngå å hamne i ulende situasjonar dei neste åra. Alle veit at å hamne på ROBEK betyr fullstendig stopp og dette vil ramme tilbod og investeringar i heile kommunen, især til dei innbyggjarane som er mest sårbare og som treng gode tilbod.

Derfor trur eg heilt ærleg at vi skal være førebudde på ei periode med svært lite nye investeringar. Ein kan stramme inn på to måtar: Ein kan kutte i servicetilbod og ein kan kutte i investeringsbudsjett. Eg trur at sistnemnte er det beste alternativet då ein ikkje ønsker å kutte i tilbod til eldreomsorg, helse og skule og barnehage. Desse tilboda vil STAD INP kjempe med nebb og klør for å styrke. Det ligg store utfordringar tilknytt rekruttering i skulesektoren og i eldreomsorg. Dette må vi ta tak i. Eldreomsorg, helse, skule og barnehage er hjartesaker for Stad INP.

Eg trur heilt ærleg at dersom ein dei rette virkemidlane så kan vi sjå ei betydeleg betring i siste del av perioden som igjen kan bety at ein på nytt kan sjå på nye prosjekt. Vi støttar sjølvsagt Sunnivahallen i Selje men vi må sjå på korleis dette skal gjerast. Ein kan ikkje bruke av pengar som ein ikkje har.

Den kommande perioden i Stad kommune blir spennande og der er mange ting som skal avklarast, mellom anna det som nemnt ovanfor, og også andre ting som nytt reinseanlegg på Nordfjordeid, Hotel i Selje, nye reguleringsplanar for næringseigedommar og oppgradering av sentrum i Selje og på Leikanger, Stad Molo, og Statens Hus på Nordfjordeid for å nemne nokre.

Eg trur at vi får eit godt samansett kommunestyre i kommande periode. Eg håpar og trur, og eg vil sjølv arbeide for at vi skal få ein god tone og eit godt samarbeidsklima i det nye kommunestyret om vi kjem inn. Stad INP VIL samarbeide i enkeltsaker og ikkje inngå noko forpliktande samarbeid med enkeltparti eller side i politikken.

Men, uavhengig av politisk parti og farge på partivimpelen så er vi tilbake til det eg nemnte innledningsvis; Det å vise respekt for kvarandre og vise respekt for at vi er ulike og har ulike syn og meiningar. Det å være folkevalt inn i politikken er nytt for meg og for veldig mange andre i INP. Eg har ingen tidlegare erfaring politisk anna enn at eg har følgt med og har vore oppteken av politikk og det som skjer i kommunen vår i mange år. Det er nemleg slik at det er ute i distrikta verdiskapingane skjer, det er her folk flest bur. For meg personleg og også sett frå INP sitt syn så er det svært viktig at vi fører ein politikk som fører til utvikling og ikkje avvikling av distrikta våre.

Alt saman heng i saman. Skal folk bu på utkantar så må vi ha skule, helse og arbeid. Der må være gode tilbod for barnefamiliar og for eldreomsorg, ein må ha offentlege tenestetilbod i umiddelbar nærheit, ein må ha ein struktur som er tilpassa demografien og lokalsamfunnet. Vi må legge til rette for gode villkår for næringsetablering. Det er feil å grave ned i lommene til innbyggjarane etter meir skatt og avgifter for å kompensere for feilslått næringspolitikk.

Feilar dette, ja då vil folk og også næringsliv flytte vekk til plassar der det finst betre alternativ. So enkelt er det faktisk!

STAD INP ønskjer ei kommune der du er i sentrum, der du får vere med å bestemme og utforme di eiga framtid og der du og din familie skal bety noko for utviklinga av kommunen vår. Vi ønsker at vi skal være ei framtidsretta kommune som både er god å bu i og er berekraftig.

Måndag er dagen vi har venta på, det er valdag. Bruk derfor stemmeretten dokkar og ver med på å bidra til ein rettferdig og demokratisk prosess. Slik kan vi få eit godt kommunestyre med mangfald i frå heile kommunen.