Ope brev til Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre:

Norge må anerkjenne Palestina som sjølvstendig land

Takk for eit godt leserinnlegg i Fjt 31. oktober. Du har ei god og klar fordøming av Israel og Hamas i innlegget «Éin parts folkerettsbrot kan aldri legitimere ein annan parts brot på krigens folkerett».

Avslutningsvis i innlegget presiserer du Venstre sine standpunkt i konflikta:

«Venstre legg til grunn at den norske regjeringa nyttar alle høve i internasjonale fora til å bidra til umiddelbar humanitær våpenkvile. Regjeringa må vidare ta initiativ til at blokaden av essensielle tenester som vatn og straum til Gaza vert heva, at Israel sin ulovlege okkupasjon av palestinsk land opphøyrer, og at det på sikt kan etablerast ei tostats-løysing – med eit fritt og sjølvstendig Palestina. Det trengs ei rettferdig og langsiktig løysing på konflikta mellom israelerar og palestinarar, bygd på internasjonal rett».

Etablering av ei tostatsløysing har vært det standpunkt som Norge har jobba for ma. Oslo-avtalen.

Ved utenriks- og forsvarskomiteens behandling av Representantforslag om anerkjennelse av Palestina som egen stat (Dokument 8:19 S (2014–2015)) i 2015 fastslo imidlertid komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, blant dem nåværende statsminister Jonas Gahr Støre og nåværende utenriksminister Anniken Huitfeldt, samt komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Venstre i Innst. 273 S (2014–2015) at «hvis det ikke har skjedd en reell framgang i fredsprosessen mot en tostatsløsning, og byggingen av de folkerettsstridige bosettingene fortsetter, bør Norge anerkjenne Palestina som egen stat».

Raudt har lenge meint at Norge må anerkjenne Palestina som eit sjølvstendig land. I dag har 138 av FNs 193 medlemsland anerkjent den palestinske staten innenfor grensene før seksdagerskrigen i 1967, og med Øst-Jerusalem som hovedstad. Som første europeiske land stemte Island for dette i 2011, mens Sverige fulgte etter i 2014.

I tillegg til de 138 landene som har anerkjent den palestinske staten, er det en rekke land, deriblant Storbritannia, Spania, Frankrike og Irland, som har stemt frem folkerettslig uforpliktende vedtak i parlamentene om å anerkjenne Palestina som stat.

Dette vitner om økende press og utålmodighet i flere EU-land etter at forhandlingene mellom Israel og palestinerne har brutt sammen og de israelske bosettingene i økende grad hindrer en palestinsk statsdannelse. Hovedgrunnen til at FN ikkje har godkjent Palestina er stormaktene sin vetorett i FN.

Raudt fremja 14.mai følgande forslag i Utenrikskomiteen:

  • 1. Stortinget ber regjeringen forberede anerkjennelsen av Palestina som egen stat.

  • 2. Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget om norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon (Den internasjonale konvensjonen om undertrykkelse og straff av apartheidforbrytelsen).

  • 3. Stortinget ber regjeringen sikre et norsk forbud mot varer og tjenester fra selskaper og virksomheter på okkupert jord produsert i strid med folkeretten.

Dette fikk i komiteen bare Raudt og SV sine stemmer. Den 14. november kjem forslaget til handsaming i Stortinget. Etter siste måneds utvikling i Gaza bør dette forslaget få eit klart fleirtal i Stortinget.

Mitt spørsmål til deg, Alfred, er:

Vil du og Venstregruppa på Stortinget stemme for forslaget fra Raudt, slik at også Norge får godkjent Palestina som eigen stat?