Vi har i rapporten «Bør Kinn videreføres eller deles i nye Flora og Nye Vågsøy kommuner», på oppdrag fra Lokalsamfunnsforeningen, vurdert fordeler og ulemper ved å beholde og utvikle Kinn kommune eller utvikle Flora- og Vågsøysamfunnene gjennom nye Flora kommune og nye Vågsøy kommune. Faktagrunnlag som må tas hensyn til for å belyse dette spørsmål, er avstandsulemper og geografi, befolkningsutvikling, næringsutvikling og pendling og andre viktige samfunnsforhold.

Ingen andre kommuner i Norge har så lang avstand og reisetid innen kommunen som Kinn i forhold til befolkningens størrelse. Reisetiden med bil mellom Vågsøy og Flora er vel fire og en halv time tur-retur og hurtigbåtforbindelsene mellom kommunesentrene er over to timer tur-retur. Flora og Vågsøy har derfor atskilte arbeids- og boligmarkeder, og det er ikke pendling mellom de to kommunedelene. Den pendlingen kommunesammenslåingen har utløst gjelder kommunale ledere og politikere og er negativ, og gir merkostnader for Kinn kommune og større avstand mellom ledelsen og svært mange ansatte.

Flora tilhører Sunnfjord som region, mens Vågsøy tilhører Nordfjord. Det er derfor store indre motsetninger i Kinn når det gjelder interesser mht samfunnsutvikling - lokalisering av arbeidsplasser og kommunale tjenester, kommunikasjoner og samarbeid med andre kommuner. Den oppfyller ikke to av de grunnleggende forutsetninger for å bli en veldreven kommune - at den ligger i samme bolig- og arbeidsmarked og at innbyggerne har felles interesser knyttet til samfunnsutviklingen i kommunen.

Flora og Vågsøy har derfor atskilte arbeids- og boligmarkeder, og det er ikke pendling mellom de to kommunedelene

Befolkningsutviklingen er en av de viktigste indikatorer for samfunnsutviklingen i en kommune. Flora har hatt en liten, men jevn vekst i sitt innbyggertall fra 2000 til 2017. Vågsøy hadde nedgang i folketallet fra 2000 til 2007. Dette ble endret til at folketallet var stabilt fra 2007 til 2017. Etter etableringen av Kinn er folketallet i Vågsøy redusert noe selv etter at det er korrigert for at Bryggja er overført til Stadt (-533 innbyggere). For Flora har det også vært en svak reduksjon. Bysenterene Måløy og Florø hadde vekst i folketallet fra 2000 til 2017. Etter Kommunesammenslåingen til Kinn, har folketallet i Florø stagnert og blitt redusert for Måløy. Den viktigste målsetting med Kinn var å bedre folketallsutviklingen i området. Så langt har det motsatte skjedd. Det er forøvrig i samsvar med hva tidligere forskning på kommunesammenslåinger har vist (ref. Gleinsvik, A., Klingenberg, S. & Staalesen, P.D. (2013). Langsiktige konsekvenser av kommunesammenslåing. Probarapport 2013-12.)

Folketallene er avgjørende for utviklingen i de kommunale inntekter. Det er staten som i hovedsak bestemmer inntektsutviklingen for kommunene i Norge. Det gjelder både skatteinntektene og rammetilskuddet. Vågsøy har litt høyere inntekter per innbygger enn Flora. Det har sammenheng med at Vågøy har en litt høyere eldreandel i sin befolkning enn Flora. Størrelsen på inntektene til en kommune er avhengig av utgiftsbehovet. Det bestemmes også i all hovedsak av folketall, aldersfordeling og andre kriterier knyttet til folketallet. Utfordringene i den kommunale økonomien og hvor krevende den økonomiske styringen i en kommune blir, avhenger derfor særlig av befolkningsutviklingen.

Statistisk Sentralbyrås framskrivninger gir en folketallsreduksjon for Kinn fra 17130 i 2022 til 16425 i 2030 og 15820 i 2050. En hovedoppgave for kommunene vil være å snu denne negative utviklingen til vekst i befolkningen både i Vågsøy og Flora. Med sine tunge næringslivsmiljøer, høye kompetanse, særlig innen fiskeri og fiskeforedling i Vågsøy og leveranser til olje og gassindustrien i Flora, samt en rekke andre viktige fagmiljøer, bør det ligge godt til rette for utvikling av sterke kommuner både i Vågsøy og Flora. Begge bør være svært attraktive med sin vakre og attraktive beliggenhet.

Både Vågsøy og Flora vil være mellomstore norske kommuner som har bedre forutsetninger enn Kinn til å yte gode kommunale tjenester som egne kommuner. Forskning viser forøvrig at innbyggernes tilfredshet med kommunale tjenester synker med økende kommunestørrelse. Ut fra tjenestekvalitet og ikke minst med de store avstandsulempene i Kinn, har nye Flora og nye Vågsøy bedre forutsetninger for å utvikle gode kommunale tjenester enn Kinn kommune. Derfor er vår hovedkonklusjon at innbyggerne og flertallet av de ansatte i Kinn kommune vil være best tjent med å deles i nye Flora og nye Vågsøy kommuner. Det vil legge til rette for bedre regional utvikling - befolkning, næringsutvikling og samfunnsutvikling mer generelt, bedre lokaldemokrati og bedre utvikling av kommunale tjenester.

Ved etablering av nye Flora kommune og nye Vågsøy kommune, har en både erfaringene fra organiseringen av de tidligere kommuner Flora og Vågsøy og erfaringene med etableringen av Kinn kommune. Derfor bør forholdene ligge svært godt til rette for å lage to meget effektive og veldrevne kommuner. I dette arbeidet bør en også ivareta godt samarbeid mellom de to nye kommunene både om utvikling og tjenesteyting.