Eg ser på fjt.no at Kinn kommune har fjerna kommunalsjefsstillinga for innovasjon og utvikling. Kan ein gjere slikt? Så vidt eg veit så har ikkje dette blitt behandla politisk, verken i formannskapet eller i kommunestyret.

Denne stillinga var jo ein viktig del av ja-sida si grunngiving for at Vågsøy skulle bli satsa på i nye Kinn. Det blei førespegla at ein skulle få ei stor satsing med ny teknologi og oppbygging av kompetansemiljø gjennom denne unike kommunalsjefsstillinga. Og så legger ein den berre ned?

Ifølgje Kjell Heggen sitt innlegg på fjt.no er stillinga omgjort til rådgivar. Raudt har ingen grunn til å tvile på at det stemmer, men dette reiser jo interessante spørsmål.

Er det kommunedirektøren som har gjort dette på eiga hand? Har ordførar Ola Teigen visst om dette?

I ei tid med tilsettingsstopp grunna dårleg økonomi er det vel litt rart at ein opprettar ei ny rådgivarstilling i sentraladministrasjonen utan å drøfte dette politisk?

Dersom man innsåg at denne kommunalsjefsstillinga var overflødig, burde ein då ikkje lagt den ned og spart dei lønsmidlane? Kva er arbeidsområdet og stillingsinstruksen for denne nye rådgivarstillinga? Har vedkomande fått behalde kommunalsjefløn no når personen er blitt rådgivar?

Spørsmåla er mange og Raudt vurderer å ta dette opp i førstkommande kommunestyremøte.