Regjeringa truar Stad skipstunnel

Stad skipstunnel er eit samferdsleprosjekt med lang historie. Heilt sidan 1874 har ein arbeidd kontinuerleg for å sikre trygg segling gjennom Stad, for å berge liv, last og sikre kontinuitet og berekraftig transport. Tunnelen fekk sitt endelege gjennomslag i Stortinget i 2021. Etter 147 år, 22 utgreiingar, utallege rapportar og omkampar, tenkte mange at den historiske sjansen til å byggje verdas første skipstunnel var sikra.

No står vi på nytt i ein usikker situasjon, då samferdsleminister Jon-Ivar Nygård truar med innstrammingar for planlagde prosjekt i nasjonal transportplan. Nygård framskundar NTP med eit år, og vi står no i fare for å miste støtta til viktige samferdsleprosjekt. Dette bekymrar lokalpolitikarar, som har kjempa for skipstunnelen i tiår før det endeleg landa i NTP. Det bekymrar stortingspolitikarar som vedtok bygginga, og dette bekymrar næringslivet som skulle få æra av å bidra til den storslegne skipstunnelen.

Kommunane rundt skipstunnelen brukar mykje ressursar på å legge til rette for bruk av tunnelmassar til samfunnsnyttige føremål. Dette gjer vi for å skape innovasjon i næringslivet, å vere pådrivarar for grøn omstilling, og for å utvikle eit unikt internasjonalt reisemål.

Våre kommunar har ikkje vanskar med å akseptere utsettingar av byggjestart. Vi godtek krav om miljøvennleg utdriving av tunnelmassane. Vi synest det er flott at ein ytrar seg om at tunnelmassane skal nyttast til samfunnsnyttige føremål, framfor å bli dumpa i fjorden. Vi er takksame for at det vert fokusert på miljøvennlege byggjemåtar. Vi set pris på utfordringar, krav og oppmodingar, for det er det som skapar berekraftige samferdsleprosjekt.

Det vi ikkje set pris på, er at regjeringa vil framskunde NTP fordi dei hevdar at gjeldande transportplan ikkje er realistisk. Då må dei ta omsyn til at dette skaper frustrasjon både lokalt og nasjonalt. Nygård må ta omsyn til at dette innovative prosjektet vil betre vilkåra for trygg ferdsel langs eitt av verdas farlegaste havstykke, Stadhavet.