Denne leiaren er skriven av redaktør Erling Wåge, og stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 28. februar:

Ei fersk undersøking viser at norsk politi ikkje har tru på at Norge blir tryggare etter politireforma. Dette var eit svært så nedslåande resultat. Dette fortel oss at den svært så omstridde politireforma ikkje er forankra godt nok blant grasrota i politiet. Dei tilsette trur ikkje på endringane som er gjort.

6.027 medlemmer i Politiets Fellesforbund frå heile landet har svart på spørjeundersøkinga som vart sendt ut i januar. Dei som har svart er politifolk og sivilt tilsette i arbeid, samt politistudentar.

To av tre i politiet har svara at dei ikkje trur Norge blir tryggare etter politireforma. Fire av fem har svara at dei ikkje trur politiet kjem tettare på publikum. Blant anna er 72,9 prosent av dei som har svart «heilt ueinig» eller «delvis ueinig» i at «reforma vil betre responstida».

Og det er jo akkurat dette som leiinga i politiet har argumentert med då reforma vart innført. Eitt av grepa var å leggje ned ei rekkje lensmannskontor. Det er oppsiktsvekkjande at dei som er ein del av politiet ikkje trur på organiseringa.

Fleire erfarne politifolk peikar på at lokalkunnskap og nærleik er viktig både for å førebyggje kriminalitet og for å kunne drive godt og effektivt politiarbeid. Skjer det større ulukker eller ukontrollerte situasjonar så kan politifolk med god lokalkunnskap kunne handle raskt og trykkje på dei rette knappane, spesielt i dei tilfella der dei ikkje klarer å vere raskt på pletten.

Vi får håpe at leiinga i politiet lyttar til sine eigne og at dei justerer kursen slik at det blir eit betre og nærare politi for alle.