Dette innlegget er skrive av ordførarane i Eid og Selje, Alfred Bjørlo og Stein Robert Osdal.

- Ei felles framtid er mogleg

Kåre Furnes spør i eit innlegg  på fjt.no 2. mars "Er det virkelig slik vi vil ha kommunegrensene?".  Furnes gjer rett i å stille spørsmålet.

Intensjonsavtalen for Kinn kommune syner at kommunesenter i Måløy ikkje er avgjerande for Vågsøy. Nyhenda om byggestart for Stad Skipstunnel bør gjere det heilt ukontroversielt å byggje opp eit sterkt miljø for kystnæring, utvikling og ringverknader av skipstunnelen med base i Selje.

Ut over det kan vi snakke om alt - dersom Vågsøy vil. Måløy er eit viktig senter i Nordfjord og på kysten. Gjennom å styrke det vi er gode på og spele på kvarandre sine eigenskaper, kan vi utvikle Nordfjord til eit endå sterkare varemerke for tilflytting, teknologi, ny næring og reiseliv.

Frå Selje og Eid si side trur vi Stad Skipstunnel vil vere eit tids-skilje for utviklinga i vår region - og for å styrke samhandlinga med Sunnmøre og dei sterke næringsmiljøa der.

Når staten no legg 2,7 milliardar på bordet for å bygge Nordfjord og Sunnmøre saman sjøvegen, samtidig som reiselivet går saman om å profilere Nordfjord som eit reisemål i verdsklasse med enormt verdiskapingspotensiale og kysten som ein viktig del av heilskapen, er det ein mulegheit vi ikkje kan la gå frå oss. No er ikkje tida inne for å vende nasen vekk, men for å finne saman.

Vi vil understreke at Eid og Selje saman vil bli ei svært god kommune som vil gi fullgode tenester til innbyggjarane og sterkare fagmiljø enn i dag. På eitt viktig punkt må vi korrigere Kåre Furnes: Eid og Selje er på ingen måte ukjende partnarar per i dag. Vår kommune blir ingen "bastard", for å bruke Furnes sine ord.  Tvert imot samarbeider allereie Eid og Selje nært om svært mange tenester, og kommuneorganisasjonane kjenner kvarandre godt. Og gode tenester til innbyggjarane i kvardagen er trass alt det aller viktigaste.

Difor er vi trygge på at vår løysing vil bli god. Men saman med Vågsøy står vi enno sterkare. Våre kommuner høyrer naturleg heime i ei felles framtid. Det kan vi enno få til.