Bakrusen for Kinn-politikarane

Om det var ein fellesnemnar blant politikarane i gårsdagens valvake, så var det at dei ville ha eit tydeleg svar frå folket. Slikt kan ein jo diverre ikkje bestille, men var det eit utfall alle frykta så må det vere det som skjedde i går.

Ein kunne nok høyre kor blyantane krafsa på papiret i det talknusarane fekk tilsendt tala frå valstyret av det førebelse resultatet av røystinga. Med atterhald om finteljing så vil eit fleirtal på ca. 58 prosent i gamle Vågsøy ut av Kinn.

Firdaposten fekk allereie valkvelden politikarar til å omtale dette som eit tydeleg fleirtal. Samtidig vil ca. 55 prosent av innbyggjarane i gamle Flora kommune behalde Kinn. Samla sett er det eit ytterst knapt fleirtal for å behalde Kinn kommune, der både ja og nei-sida ligg og vakar rett under 50 prosent, noko som må være grut i kaffien for alle som bestilte ei tydeleg tilbakemelding frå folket.

Men det må vere hakket verre for dei politikarane som har flagga si meining om korleis valet skal tolkast. Vi fekk ikkje særleg konkrete tal på kor grensa går for skilsmissekrav frå den eine part, men frå dei eg har plukka opp som interessert innbyggjar så har 60 prosent blitt nemnt som eit tydeleg signal. Korleis stiller det seg med nesten 58? Det er sikkert godt nok til å halde koken på dei som opplever at Vågsøy har blitt overkøyrd ein gong allereie, og no risikerer å bli overkøyrd på nytt.

Men for politikarane som er usikre, tvilande, ønskjer å meditere over gårsdagens resultat, så er det ikkje så lett. Her kjem totale tal stemmer inn, røystefordeling mellom nord og sør, og ja, at dette er ei rådgjevande røysting som skal vektast inn saman med alle argument for og i mot vidareføring av kommunen.

Min gamle mentor i kommunal forvaltning, professor Audun Offerdal, meinte at politikarane måtte sikte på å treffe rimelege tiltak – all den tid politikk var til for å løyse problemstillingar utan klåre svar på kva som var rett og galt. Mon tru om politikarane har blitt meir kloke på kva som er ei rimeleg å gjere etter dei har fått dommen frå innbyggjarane?

Eg trur diverre ikkje denne smått historiske folkerøystinga gjorde susen, og at politikarane si bønn om ei tydeleg tilbakemelding har blitt til enno eit grunnlag for opprivande diskusjonar i framtida. Det blir spanande å følgje debatten i komande kommunestyremøte, og sjå kor mange som lytta til Arlene Vågene sitt råd på valkvelden om å vere beslutningslojale til eit fatta vedtak.