Blir vindmøller en møllestein rundt halsen på kommende generasjoner?

Feildisponeringer i Europa har medført energiunderskudd. Utfasing av kjernekraft i Tyskland og andre EU-land, krigen i Ukraina og Putin sin nedstenging av gassleveranser til Europa, samt Norge sitt energisamarbeid med EU, er noe av årsaken til energiunderskudd hos oss. Klimaendringer må også ta sin del av skylden.

For å bøte på energimangelen, har store aktører som Equinor satset på vindmøller. Man skulle tro at et stort statseid selskap visste bedre.

De fleste tall, som jeg referer til, er hentet fra Wikipedia. For en moderne vindturbin går det med 475 tonn stål, 36 tonn kobber, 2,6 tonn bly, 1,3tonn aluminium, 400 kg nikkel, 400 kg neodym og 80 kg dysprosium. I tillegg finner vi 1000-1500 liter olje pr turbin og 450 l glykol  Olje og glykol må skiftes ved servicebehov. Dersom vindkraftverket er plassert på land,  må det lages et fundament med 43tonn armering og 400 m3 betong. For å bygge en vindpark,  bygges det veier som delvis kanskje går gjennom myr som blottlegger karbon som reagerer med oksygenet i atmosfæren og derved danner klimagassen co2.

En moderne vindmølle har en effekt på 4,2 MV og den kan i snitt produsere 14,6 GWh årlig. Når det er vindstille, går den ikke, og heller ikke om det blåser for mye.

For at en vindmølle skal være netto leverandør til det grønne skiftet, må den først produsere strøm til foredling  av alle metall fra malm til metall og videre bearbeiding til ferdig produkt, det vil si, produsere seg selv. Etter endt levetid, må mølla ta kostnaden til sin egen begravelse, dvs. gjenopprette naturen til det den var før. Mølla må også betale forbruksvarer som olje og glykol, samt arbeiderne som sørger for tilsyn og vedlikehold.

Ellers bidrar vindmøllene til utryddelse av fugler som har sine trekkruter hvor møllene står. Man kan nevne havørner, ryper svaner, grågås, kråker, trost og flyttfugler. Ca. fem prosent av insektene, som flyr gjennom en turbin, blir drept. Det tilsvarer ca. 2000 milliarder insekter årlig. Vi må minne oss selv på, at uten natur kan ikke vi mennesker overleve. Vi trenger for eksempel insekter for å pollinere frukttrær og fuglene gjør en nyttig innsats i naturen som blant annet renovatører.

Vindmøller til havs, er etter mitt syn, enda verre miljømessig. Støyen fra gir og generator, samt trykksvingninger og støy fra vingene, vil etter min mening, forplante seg ned i havet og jage bort fisk og andre dyr som lever der. Når man ser hva som skjer i Europa med krig i Ukraina og sabotasje på gassledninger, vil en vindmøllepark til havs være en ønskedrøm for dem som vil sabotere. En ubåt kan reise fra mølle til mølle og skyte dem i stykker, omtrent som å skyte trost.

Mennesker som bor på steder hvor det etableres vindparker, får dårlig livskvalitet fra støyende turbiner med lys om kveldene. Nattehimmelen blir som et tivoli.

De neste 25-30 årene skal 60000 turbinvinger på skraphaugen. Hittil har man bare gravd dem ned! Vi går mot en framtid med enorme søppelproblemer.

I løpet av vindmøllene sin levetid, har vi god tid til å forberede oss på en bedre og rensligere fremtid med kjernekraftverk.

Jeg leser i Bergens Tidende at olje- og energiminister Terje Aasland kontant avviser kjernekraft som en fremtidig løsning. Slik kunnskapsløshet er det vanskelig å forholde seg til. Trond Mohn kan gjennom sitt nyetablerte selskap Norsk Kjernekraft AS hjelpe oss til en renere fremtid uten utslipp . Om ti til femten år kan vi ha flere små modulære reaktorer på plass. Vi har etter hvert mange tomme borehull på norsk kontinentalsokkel. Det må være ideelt å sende brukt atombrensel to til tre tusen meter ned i jorda.

En modulær reaktor kan med fordel knyttes til et eksisterende vannkraftverk, godt beskyttet i en fjord.

Kunnskapsløse politikere er demokratiet sin akilleshæl.