Lesarinnlegg:

Kinn: Hvordan og hvorfor dele kommunesenteret?

Selv om man kun har fått inn tre søkere er Jacob Nødseth (Samlingslista) klar på at det var riktig å lyse ut stillingen som rådmann i Kinn. Arkivfoto: Sindre Blålid Kvalheim 

Kommentarer

Dette innlegget er skrevet av Jacob Nødseth, Samlingslista Flora.

Kinn: Hvordan og hvorfor dele kommunesenteret?

Fellesnemnda er organet sammensatt av ni politikere, fem fra Flora bystyre og fire fra Vågsøy kommunestyre, som tar alle viktige avgjørelser knyttet til sammenslåingen av de to kommunene til nye Kinn kommune. Den første virkelig viktige saken som var til behandling er hvordan det avtalte begrepet «delt kommunesenter» skal defineres nærmere. Sakens kjerne er en klassisk problemstilling: Hva har avtalepartene, altså de to kommunene, egentlig blitt enige om?

Det er enighet i nemnda om at det etter sammenslåingen, altså 1. januar 2020, skal være forholdsmessig like mange kommunale administrative arbeidsplasser i Florø og Måløy som før sammenslåingen. Det er også enighet i nemnda om at den øverste politiske og administrative ledelsen skal ha kontorsted i begge de to kystbyene. Uenigheten og de ulike forventningene til konkretiseringen, som både Fjordenes Tidende og Firdaposten har skrevet om, knytter seg til hva som skal gjelde for øvrige fellesfunksjoner, innenfor disse rammene og intensjonsavtalen for øvrig.

Flertallet i fellesnemnda, bestående av alle fra Flora, bortsett fra undertegnede, samt Kristin Maurstad (Ap) og Edvard Iversen (V) fra Vågsøy, gikk inn for at man ikke bør funksjonsdele kommunalsjefer og tilhørende staber, samt andre fellesfunksjoner. Sagt litt forenklet: Det skal være litt av alle funksjoner begge steder. Et mindretall i nemnda bestående av Rolf Domstein (H), Nils Myklebust (Sp) og undertegnede har derimot aktivt argumentert for at vi heller bør gjøre som for eksempel Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommuner gjør når de slår seg sammen: De samler fellesfunksjoner for hele det nye fylket på utvalgte steder i begge dagens fylker, med noen konkret begrunnede unntak. Vi mener denne metodikken er den mest fremtidsrettede for å sikre gode tjenester og en positiv samfunnsutvikling også i Florø og Måløy – og slik for hele Kinn kommune.

I fellesnemnda fremmet Myklebust, Domstein og jeg forslag om at rådmannen skulle utrede hvordan dette kan gjøres i Kinn kommune. Vi ønsker en sak der rådmannen foreslår hvordan funksjonsdelingen kan skje, for eksempel med det resultat at den samlede helse- og omsorgsadministrasjon legges til Måløy, mens administrasjonen for undervisningssektoren legges til Florø. Slik ønsker vi at alle fellesfunksjoner plasseres, med det nevnte forholdsmessighetsprinsippet som rettesnor, der man tar hensyn til at Florø er større enn Måløy. Vi mener dette skaper sterkere fagmiljø, mer rasjonell og effektiv drift og bedre forutsigbarhet – enn flertallets forslag om at alt skal være delt som nå. Selvsagt skal det kunne være mulig å finne overgangsordninger og fleksible løsninger ved tilsettinger senere, men det må være en klar politisk føring som styrer hvordan fordelingen skal være. Ellers er det for meg vanskelig å se det helt store poenget med sammenslåingen.

Min hovedbekymring med å ikke funksjonsdele, er at det med stor avstand blir dårligere samhandling i fagstabene, mer kostbart å drifte administrasjonen og enklere å demontere strukturer for fremtidige politikere. Dersom man nå bygger opp sterke fagmiljø for hele kommunen i henholdsvis Måløy og Florø, så vil disse stå seg også om 10 og 20 år. Det trenger våre kystbyer. For meg er det uforståelig sett fra begge de to byenes ståsted, og for totaliteten i den nye kommunen – at ikke mindretallets løsning fikk flertall i nemnda.

Siden både Myklebust, Domstein og jeg selv mente fellesnemndas resultat var galt og ikke tilstrekkelig forankret, anket vi saken inn for bystyret i Flora og kommunestyret i Vågsøy. Ikke uventet støttet et bredt flertall i Flora bystyre flertallet i nemnda, med få engasjerte debattanter.

Bare Samlingslistas seks representanter sammen med de tre representantene fra SV, Sp og Frp støttet mindretallet i fellesnemnda. I Vågsøy kommunestyre fikk derimot flertallet i nemnda stor motstand, og det ble til slutt et enstemmig kommunestyre som gikk inn for mindretallets forslag. Jeg er på ingen måte overrasket over dette, og gleder meg over at Maurstad og Iversen tilsynelatende har endret standpunkt. Det vil i så fall tippe flertallet i fellesnemnda i riktig retning.

21. november skal fellesnemnda vurdere saken på nytt, denne gangen med innspillene fra kommunestyret og bystyret som bakteppe. Jeg håper det medfører at det blir bredt flertall for å utrede funksjonsdeling videre. Kinn kommune er avhengig av at både Måløy og Florø utvikler seg positivt inn i fremtiden. Endres flertallet i fellesnemnda kan vi sikre en struktur som trygger kommunale administrative arbeidsplasser både i Florø og i Måløy også på sikt, og i langt større grad hente gevinster av å slå oss sammen.