Kavringen:

Var du på kurs med ungdomslaget?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Kultur

Sel­je: Vå­ren 1988 holdt Stadlandet Ung­doms­lag fle­re kurs med god opp­slut­ning. Bil­det over er fra tan­go­kur­set, som blei holdt i gren­de­hu­set. Kur­set var lagt opp som et in­ten­siv­kurs som gikk over seks ti­mer, for­delt på to da­ger. Del­ta­ker­ne var ikke bare fra Stadlandet, men også fra Syv­de og Bryg­gja. In­struk­tør var Kjell Her­stad fra Naust­dal. Dan­se­pa­ret på bil­det er Arne Skjer­ven og In­gunn Ar­ne­sen.

Stadlandet UL holdt også koldt­bord­kurs, det før­s­te leda av Rei­dun Ervik, og det and­re av Geir År­vik. Beg­ge dis­se kur­se­ne gikk over fire kvel­der, og had­de rundt 30 del­ta­ke­re. På bil­det t.h. er det Geir År­vik som de­mon­strer noe for noen av kurs­del­ta­ker­ne. Da­me­ne er f.v. Hjør­dis Hod­de­vik, Bjørg Sjåstad, Magn­hild Sjåstad Kongs­voll og As­laug Mik­kel­sen.