Kavringen:

Skolen ble regionvinner

Selje: Med på bildet er f.v. Kjersti Selseth fra Opplysningskontoret for meieriprodukter, elevrådskontakt Trond Sætren, elevrådsleder Emilie N. Nyheim, Simon E. Rundereim (9. klasse), Robin Hoddevik (6. klasse) og Bente Kvernevik Berstad fra administrasjonen ved Selje skule. 

Kultur

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Med på bil­det er f.v. Kjers­ti Sel­seth fra Opp­lys­nings­kon­to­ret for meie­ri­pro­duk­ter, elev­råds­kon­takt Trond Sæt­ren, elev­råds­le­der Emi­lie N. Ny­heim, Simon E. Run­der­eim (9. klas­se), Ro­bin Hod­de­vik (6. klas­se) og Ben­te Kver­ne­vik Ber­stad fra ad­mi­nist­ra­sjo­nen ved Sel­je sku­le.

Opp­lys­nings­kon­to­ret for meie­ri­pro­duk­ter del­te ut pri­ser til de sko­le­ne i lan­det som had­de høy­est opp­slut­ning om sko­le­melk­ord­nin­ga – to lands­vin­ne­re og fire re­gi­on­vin­ne­re, og Sel­je sku­le blei i 2009 re­gi­on­vin­ner i vest.

Alle ele­ve­ne var samla i gym­sa­len, og det var stor ju­bel da to smoo­thie-ma­ski­ner, pla­kett og klas­se­sett med for­klær blei over­rakt.

Ele­ve­ne fra 6. til 9. klas­se fikk un­der­vis­ning om mel­ke­pro­duk­ter og sunt kost­hold, og 9. klas­se laga for­skjel­li­ge mat­ret­ter på sko­le­kjøk­ke­net, et­ter opp­skrif­ter i ei bro­sjy­re fra opp­lys­nings­kon­to­ret.

77 pro­sent av ele­ve­ne ved Sel­je sku­le drakk melk til sko­le­mål­ti­det sko­le­å­ret 2008-2009, noe som var godt over lands­gjen­nom­snit­tet på 51,7 pro­sent. Høs­ten 2009 drakk heile 85 pro­sent av sel­je­ele­ve­ne melk til sko­le­ma­ten

Har du gamle foto? Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier.

Send til kavringen@fjt.no eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.