Siste fredagsband er klart

Lover knallbra partyrock

Ber­gens­ban­det Reaching Sum­mit med vo­ka­list Kris­tof­fer Re­stad Kval­heim er kla­re til nes­te års Strand­fes­ti­val.

Hjemmebane: Bergensbandet Reaching Summit med Kristoffer Restad Kvalheim (t. v.) i spissen lover å lage god stemning under neste års Strandfestival.  Foto: Matias Furnes

Kultur

Og kvalheimaren kan love god stem­ning når de går på sce­nen som før­s­te band un­der fes­ti­va­len.

– Det vil bli god lyd, ak­tiv stem­ning og gan­ske hard mu­sikk – men ikke me­tall!, sky­ter vo­ka­lis­ten inn for å av­væp­ne mu­sikk­sti­len sin for dem med de sar­tes­te mu­sikk­ører.

– Det er van­ske­lig å ka­te­go­ri­se­re sin egen mu­sikk­stil, men det er mer som par­ty­rock – litt mer i sam­me klas­se som Tur­bo­ne­ger el­ler Foo Fighters, for­kla­rer Re­stad Kval­heim, som ikke er ukjent med å spille på hjem­me­ba­ne, men dog ikke i den ska­la­en som det blir nes­te som­mer.

– Jeg har vært i fle­re band hjem­me også, men ald­ri for­an så mye folk som det kan bli der. Hel­ler ikke med Reaching Sum­mit, selv om vi har spilt på noen ute­ste­der i Bergen som har vært gan­ske ful­le, for­tel­ler han.


Var tidleg ute og fekk kapra denne gjengen til festivalen

Band nummer tre som er booka til Strandfestivalen i Refvik er Stavangerkameratene. – Da vi i fjor spurte kva band folk ønskte seg til neste år, var Stavangerkameratene høgt oppe, seier Kent Rune Bugjerde.


Blir spe­si­elt

– Jeg har vel egent­lig ikke tenkt så mye på det, men det er klart at det blir litt spe­si­elt å spille på hjem­me­ba­ne for­an mye kjent­folk blant pub­li­kum. Det blir kan­skje litt eks­tra press, men det skal vi tak­le på en god måte. Jeg kan love at det blir knall­bra, av­slut­ter vo­ka­lis­ten.Vil støt­te de lo­ka­le

– Vi ten­ker at det er vik­tig å støt­te de nye lo­ka­le spi­re­ne også, for­tel­ler Eva Ma­rie Pleym i Strand­fes­ti­va­len om fes­ti­val­fre­da­gens siste book­ing.

I til­legg er Jackbow fra Nord­fjord­eid, Stav­an­ger­ka­me­ra­te­ne og Rotlaus kla­re til å set­te fart i dan­se­fo­ten un­der fes­ti­va­lens før­s­te dag.

– Så da blir det to band med lo­kal til­hø­rig­het på fre­da­gen, ett ungt et fra Eid og så Reaching Sum­mit med Kris­tof­fer som er fra Kval­heim. Så det sy­nes vi er litt kult, smi­ler Pleym som drar fram vik­tig­he­ten av å også gi de unge frem­ad­stor­men­de en sce­ne.

– Jeg tror det er vik­tig å vise at man støt­ter de unge og lo­ka­le som er på vei opp. Det kan bety noe for dem at vi vi­ser at vi tror på dem på veien mot må­let til å rea­li­se­re drøm­me­ne sine, sier Pleym.


Strandfestivalen i Refvik 2020

Har henta inn folket sine favorittar

– Vi spurte folk kva dei ønskte seg av band til neste års strandfestival, og Rotlaus var eit av dei banda flest svarte, fortel Kent Rune Bugjerde i styret Strandfestivalen på Refvik.


Med to lo­ka­le og to etab­ler­te band blir det mye å se fram til den før­s­te fes­ti­val­da­gen.

– Det er all­tid stas å se sto­re stjer­ner på sce­nen, men man får en eks­tra god fø­lel­se inni seg når man ser noen man fak­tisk kjen­ner og har sett vok­se opp. Jeg gle­der meg skik­ke­lig til at de skal spille for­tel­ler Eva Ma­rie Pleym.