Hugser du denne gjengen?

Selje: Vågsøybandet Rubber Bisquit Rythm & Blues Band fikk en strålende mottagelse i Selje, ifølge avisomtalen. 

Kultur

«Hav­rock -89 mu­si­kalsk suk­sess øko­no­misk fi­as­ko», skrev Fjor­de­nes Tidende 16. au­gust 1989. Og vi­de­re: Et seks ti­mer langt kjem­pe-show, hvor blant and­re Jahn Teigen sør­get for et vell av mu­si­kals­ke god­bi­ter for et pub­li­kum som dess­ver­re bare tal­te 400 be­ta­len­de per­so­ner. Et til­sva­ren­de an­tall opp­holdt seg uten­for og rundt kon­sert­om­rå­det, el­ler fulg­te kon­ser­ten fra gjem­me­ste­der i bus­ke­ne rundt grus­ba­nen. Ar­ran­gø­re­ne Ma­rit Aul­stad og Ei­rik Hevr­øy Berg regna med et un­der­skudd et­ter fes­ti­va­len på i over­kant av 100.000 kro­ner. De som opp­tråd­te var i til­legg til Jahn Teigen, Franklin, Avenue Talk, Rub­ber Bisquit Rythm & Blues Band, og bri­tis­ke Bushmen Don’t Surf.