I gode, gamle dager kunne en se en skog av master på havna

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre saman- hengar, og vi sel også kopier. Send til kavringen@fjt.no eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy 

Kultur

I «gode, gam­le da­ger», som folk ofte sier når de mim­rer, kun­ne det se slik ut på Mål­øy havn en vin­ter­dag. Fis­ke­bå­ter og and­re far­tøy lig­ger tett i tett både ved kai­e­ne og ute på hav­na, og vi ser bok­sta­ve­lig talt en skog av mas­ter. Bil­det er mest tro­lig tatt i 1957. En av de få bå­te­ne som lar seg iden­ti­fi­se­re i vir­va­ret er MK «Ryssenes» fra da­væ­ren­de Sør-Vågs­øy kom­mu­ne. Den lig­ger lengst til venst­re på bil­det med bau­gen vendt sør­over. I Re­gis­ter over mer­ke­plik­ti­ge nors­ke fiske­far­kos­ter fra 1956 er MK «Ryssenes» re­gist­rert med Ul­rik P. Ny­gård m.fl., Mål­øy, som eier. Det var en tre­båt på 68 fot, bygd i 1945, og den had­de re­gis­ter­num­mer SF-9-SV. Buda i for­grun­nen, som vi ser nes­ten bare ta­ket på, til­hør­te Sig­urd Totland, og der­et­ter My­re­strand. Jan My­re­strand starta opp verk­ste­det sitt der. Buda står frem­de­les og der er det nå ga­ra­sje, og la­ger for «Bek­ka». Buda med mørkt tak i venst­re bil­de­kant må vel være Hendens el­ler Hoddeviks? Kan­skje noen av le­ser­ne vet det sik­kert? Be­tong­byg­nin­gen len­ger bak er fa­brik­ken Mold­øen Can­ning, som blei bygd i 1952 og brant ned cir­ka 1972. Det er der Selstadgården er i dag.