Kjenner du disse karene?

Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premier- er vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier.  

Kultur

Vågs­øy/Kinn, Eid/Stad: I au­gust 1993 had­de Fjor­de­nes Tidende ei sak om tre an­sat­te i le­der­job­ber i kom­mu­ne­ad­mi­nist­ra­sjo­nen i Vågsøy. De pend­la hver ar­beids­dag over 30 ki­lo­me­ter hver vei mel­lom bo- og ar­beids­sted. Det er ikke noen vold­som av­stand, og det er ikke uvan­lig at folk jobb­pend­ler også på leng­re strek­nin­ger. Det spe­si­el­le var at alle tre var fra Kjøls­da­len, så den­ne jord­bruks­byg­da i Eid kom­mu­ne var svært godt re­pre­sen­tert i vågs­øy­ad­mi­nist­ra­sjo­nen. På bildene står Rei­dar Johnsen (f.v.), Jan Sæth­re og Pet­ter Gil­les­ham­mer Johnsen på fast­lands­sida av Mål­øy­brua.

F.v. Rei­dar Johnsen, Pet­ter Gil­les­ham­mer og Jan Sæth­re had­de ikke noe imot å pend­le strek­nin­ga Kjøls­da­len – Mål­øy til og fra jobb hver ar­beids­dag, for­tal­te de til avi­sa, men pri­vat triv­des de best i heimbygda, og had­de in­gen pla­ner om å flyt­te nær­me­re job­ben. Rei­dar Johnsen var, da saka stod på trykk i avi­sa i august 1993, kom­mu­ne­kas­se­rer i Vågs­øy (noe han had­de vært si­den 1974), Pet­ter Gil­les­ham­mer var regn­skaps­sjef (si­den feb­ruar) og Jan Sæth­re var ny­an­satt tryg­de­sjef.

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Har du gamle foto? Send til kavringen@fjt.no eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.