Lesarinnlegg:

«Kommunehuset i Selje - kjøp vs leie»

Varaordførar i Selje, Jan Vidar Smenes (Tvp) har skrive dette lesarinnlegget. Foto: Janne Weltzien Listhaug 

Meninger

Jan Vidar Smenes, varaordfører i Selje kommune (Tvp), har skrevet dette leserinnlegget:

«Kommunehuset i Selje - kjøp vs leie»

Selje kommune leier idag kontorer i den gamle skjortefabrikken i Selje sentrum. I lokalene er det ca 50 personer som i dag har sin arbeidsplass. Alle disse server skole, barnehage, eldre, kirke, NAV, barnevern, psykiatri, brann, teknisk, økonomi, m.m. Med andre ord alt som drifter kommunen vår.

I intensjonsavtalen med Eid er det bestemt at ordfører, rådmann og strategiske lederfunksjoner skal legges til Eid. Det vil praksis si ca 10-15 stillinger. I tillegg er det bestemt at nærings-, utviklings- og planavdeling blir lokalisert med Selje som base, og at øvrige oppgaver og funksjoner blir fordelt i rådhusene, uten å utløse behov for nye utbygginger.

Det vil si at det fortsatt vil være veldig mange som skal ha sine arbeidsplasser i Selje i årene framover. Dette er også være veldig viktige arbeidsplasser for ytre del av Stad kommune, som kompletterer med mange av de mannsdominerte yrkene på sjøen, oljen eller i bygg/anlegg, som gjør at området er mer attraktivt for familier som vil bosette seg her.

Våre utgifter til leie av lokalene er idag ca 1,6 millioner kr i året. I tillegg har huset leieinntekter fra ambulansestasjonen (med garasje og leilighet) 170-180.000 kr per år, saltrening Selje IL leier treningslokale til 48.000 kr per år, Røde kors betaler ca 20.000 kr per år for garasje og de rommene de har.

NAV leier også lokaler i bygget, men det er fortsatt usikkert hvor mye som blir igjen av NAV i Selje når ny kommune kommer på plass, så de leieinntektene ser vi nå bort fra.

Bygget har blitt noen år, og trenger ifølge rapportene oppgradering av både vinduer, dører, og varme/ventilasjon. Ser en bort fra kommunestyresal og en ekstra heis vil kostnadene på det bli på 5,5 millioner kr ifølge saksutredning, dette inkluderer også vannbåren varme i 1. og 2. etg, som idag varmes opp elektrisk.

Ved et kjøp av huset idag til 21 millioner kr med en fastrente på 2,7 prosent, vil vi ifølge økonomiavd. kun trenge 50.000 kr i årlige leigeinntekter for at vi går i null ved å eie huset.

Huset har idag andre leietakere som betaler nesten 250.000 kr i året! I tillegg er det kontorer som politiet hadde, og over 300 kvm lokaler som enkelt kan bygges om til det en måtte ønske.

Allerede her kunne det vært nok gode argument for et kjøp, men; Vi leier idag i tillegg lokaler til Voksenopplæringen for nesten 100.000 kr per år!

Vi har et folkebibliotek som har et nærmere 200 kvm stort lokale som ligger «utenfor allfarvei», og som kun er åpent få timer to dager i uken!

Vi har legekontoret og helsestasjonen som ligger i eget bygg ved stranda, på kanskje Nordfjord sin flotteste tomt!

Vi har vedtatt i kommunestyret at vi skal opprette en frivilligsentral i Selje!

Vi burde hatt en ungdomsklubb/samlingssted for ungdom her!

Det har vært snakk om en avd. av BUA her ute.

... og alt det som en kommune skal tilby idag ser ikke ut til å stoppe her.

I en tid hvor vi tydelig ser at økonomien framover blir utfordrende, mener jeg at vi ikke har råd til å la være å vurdere og samlokalisere alt dette på ett sted!

Hva om vi så for oss at inngangen til kommunehuset ble mot sjøsiden! Her kunne en komme rett inn i det som var kombinert resepsjon, servicekontor, turistinfo og bibliotek. Kanskje kunne ungdommer hatt et eget rom til spilling/møteplass i forbindelse med biblioteket. Servicekontor, bibliotekar, turistinfo kunne kanskje være en kombinert stilling.

Dersom NAV forsvinner fra oss kunne vi kanskje flyttet legekontoret inn i den delen av bygget. Voksenopplæringen kunne fått et eget område i bygget der en kunne ta høyde for at antallet elever varierer en del. Biblioteket hadde med en slik tankegang blitt en del av det offentlige rom og det ville være naturlig med et besøk der om du var på butikken, legekontoret eller innom kommunehuset.

I tillegg inneholder huset også lokaler nok til å huse en prosjektorganisasjon for Stad skipstunnel. Trenger de gode møtefasiliteter er det et stort rom i 3. etg. som enkelt kan settes i stand, og som senere kan bli kommunestyresal... eller kanskje kan det bli en kino der?

Lokalet der biblioteket er i dag kan enten brukes av Seljetunet eller selges for å frigjøre midler. Kanskje kan det huset romme gjennomgangsboligene vi allerede har vedtatt å bygge?

Bygningen til legekontoret vil med sin beliggenhet kunne være veldig attraktiv nærmest uansett hva en skulle ønske å starte opp i Selje.

Næringslivet har gitt oss klar beskjed om at de forventer at vi sørger for gode kommunale tjenester, og når vi nå satser på sentrumsutvikling i Stad 2020 må en nødt til å se på mulighetene som ligger rett foran oss.

Uansett hvor skeptisk en måtte være for å kjøpe kommunehuset i Selje, så kommer en ikke bort i fra at om vi enten beholder dagens leietagere, eller flytter ned bibliotek/voksenopplæring så vil vi tjene stort på et kjøp fremfor leie! Gjør vi begge deler tror jeg vi får vi enda mere økonomisk handlingsrom!

Det at vi skal håpe på å finne lokaler rundt om på «bøgda» til alle våre behov, tror jeg ikke er realistisk eller økonomisk, og det vil også være lite fremtidsrettet og serviceorientert å organisere seg slik!

Hva mener du?