Lesarinnlegg:

«En god alderdom i Kinn kommune»

Dette leserinnlegget er skrevet av Laila Schult , Inger Strand Kvalheim, Doris Christensen, alle i Kinn Arbeiderparti. Illustrasjonsfoto 

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Laila Schult , Inger Strand Kvalheim, Doris Christensen, alle i Kinn Arbeiderparti.

En god alderdom i Kinn kommune

På ryktebørsen går ordet om at eldre som trenger omsorgsbolig eller en sykeseng kan risikere å bli flytta til Florø.  Det er ikke sant, i hvert fall ikke om Kinn Arbeiderparti får styre utviklinga av eldreomsorgen.

Arbeiderpartiet har programfesta at det skal være nok institusjonsplasser og boliger med heldøgnsbemanning både i nord- og i sør-Kinn. Utbygging av en ny avdeling på Kulatoppen står fast, og skulle tale sitt tydelig språk. Det er en god garanti.

Vi vil også trenge å rekruttere flere folk som vil jobbe med omsorg i Kinn kommune, og for å klare det ønsker vi å tilby faste, hele stillinger og gi de ansatte videre- og etterutdanning.

For eldre som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig skal vi være en god hjemmetjenestekommune. Rådgivning om hvordan en kan tilpasse egen bolig og bruk av velferdsteknologi vil være med på å gjøre det trygt å bo hjemme så lenge en vil det selv. Nok kapasitet på dagsentertilbud vil sikre menneskelig kontakt og forbygge ensomhet, og vil gi avlastning for pårørende som har daglig omsorg for f.eks. demenspasienter.

For god eldreomsorg handler ikke bare om bolig og stell av eldre i offentlig regi. Kinn arbeiderparti vil prioritere helse- og omsorgssektoren og sikre god bemanning i eldreomsorgen, det er selvsagt og står i programmet vårt. Men, kommunen har forholdsvis mange, og vil få enda flere eldre som trenger en eller annen form for bistand. Dette har vi til felles med alle kommuner i hele landet. Kommunene trenger å bygge, stimulere og sikre pårørende sin innsats, også utover det som gjøres i dag.  St. meld.15 (2017-2018) «Leve hele livet» hevder at nær 50 prosent av omsorgen til eldre, på landsbasis, gjøres av pårørende.

Vi tror at skal vi få økt innsats fra pårørende, må det offentlige legge til rette for at pårørende kan bli mer delaktige på system- og individnivå.  Slik det er i dag opplever mange pårørende at de hverken blir sett eller hørt, og at dialogen med tjenesteapparatet er dårlig.

Kinn Arbeiderparti mener et virkemiddel kan være å etablere pårørendeutvalg i kommunen. Et utvalg hvor alle parter: kommunen, pårørende og brukerne er representert. Dette er helt i samsvar med Helsedirektoratet sin anbefaling. I dag har Vågsøy kommune valgt den enkleste løsningen, med en pårørendepresentant. At dette ikke har vært godt nok er åpenbart. Behandlingen av våre eldre er svært viktig og vi er mange som hører historier "på bygda" og saker har også vært omtalt i media.   

Et slikt utvalg, gitt et godt mandat, vil kunne bidra til en positiv dialog, der både brukere og pårørende kan fremme sine synspunkter og føle seg sett og hørt på en god måte. Både med hensyn til utviklingen av gode tjenester i kommunen, men også når det gjelder å ivareta den enkelte bruker av omsorgstjenestene sine rettigheter og behov.