Leserinnlegg:

«Bremanger kommune er lurt trill rundt»

Ole Stenbakk har skrevet dette innlegget. F.v. Jon Anders Stavang, Ron Overdevest, Tore Nesbakk, Ole Stenbakk, Ivar Rune Varpe, Jostein Nygård og Jørund Nygård. Alle foto: Eirik Gard Endal 

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Ole Stenbakk.

Bremanger kommune er lurt trill rundt

Fra dag en har utbyggerne av vindkraft i Bremanger lovet gull og grønne skoger. Bla. opprusting av veien mellom Smørhavn og Oldeide, en strekning på 20 km + utviding av en trang tunell på 150 m. Denne lovnaden er vel en av hovedgrunnene til at en del mennesker i ytre var positive til vindturbiner på Steinfjellet. I Avtalen som ble inngått 19. januar 2012 (en avtale som forøvrig aldri ble signert av partene, men som begge parter i ettertid har forholdt seg til). Denne avtalen har i ettertid vist seg å være en stor bløff fra utbyggers side. Mange med meg tolker avtalen dit hen at den bare har være et lokkemiddel for å smøre politikerne, slik at Bremangerlandet Vindpark AS fikk konsesjon på utbygging.  

Latterliggjort                                                                                                                                                                     

Allerede i 2008, altså fire år før avtalen ble inngått påpekte Jon Nyheim (Berle) på et folkemøte at det måtte da være adskillig rimeligere å ta turbinene i land på Oldeide og frakte dem opp bakken noen få kilometer på sørsiden av Oldeidstunellen. Administrerende direktør i Vestavind kraft AS Håkon Sandvik sto på folkemøte og proklamerte for all verden, at «vi har vurdert Smørhavn med ei god kai, uten fergetrafikk som bedre». Den gangen ble Jon Nyheim gjort til latter, i dag vet vi at Bremangerlandet Vindpark AS har brutt avtalen om ilandføring i Smørhavn og har kjøpt seg fri med lusne 32,5 mil. kroner. Bremangerlandet Vindpark AS har komt frem til denne summen ved å hyre inn kun en takstmann, som utbygger har betalt.                                                                                                                                                          

Smits venner eller Jehovas vitne                                                                                                                                   

For de som ikke kjenner meg, kan jeg opplyse at jeg har i en mannsalder drevet innen bygg og anlegg, og i tillegg er utdannet takstmann inne dette» faget. La meg si det rett ut, slik jeg vurderer denne taksten som Bremanger kommune har slukt rått fra utbygger, så er det bare to i «firma Norges land som kan bygge så latterlig billig, det er enten Smits venner eller Jehovas vitne!                                                                                                   

Bare utvidelsen av den trange Oldeid tunellen er av fagfolk kostnadsregnet til i underkant av 20 mil. da har man ca. 12 mil. igjen til å utvide 20 km vei og bygge ny stor kai og oppstillingsplass i Smørhavn! (Alle og enhver ser hvor mye utbedret vei vi nylig fikk for 6 mil.)                                                                                   

Kommunen satt med alle jokerne                                                                                                                                             

Kommunen hadde i disse forhandlingene alle kort på sin hand. I ny avtale av 02.04 2019 sier Bremanger Vindkraft AS at det ikke lenger er forsvarlig å ta vindturbinene i land i Smørhavn og frakte de på fylkesveien til Oldeide. Det første Bremanger kommune måtte vektlagt i en eventuell videre forhandlingene var å si at dersom ikke veien og tunellen, + ny kai i Smørhavn ble bygd, så er vi ikke interessert i et videre samarbeid.               

Etter min mening burde kommunen da forlangt min. 100 millioner kroner.                                                                           

I resten av dette innlegget skal jeg begrunner denne summens størrelse. Men først for å belyse hvor slappe forhandlerne fra Bremanger kommune var, står det å lese i avtalen datert 02.04.019 er «Ein kan alltids diskutere storleiken på kompensasjonen>>! Kommunens forhandlere sier her med klare ord at de ikke har gjort sitt beste, og dermed sviktet folket i Bremanger. Kommunens forhandlere har ikke engang husket å indeks reguler avtalen frem til byggestart, så pengen blir mindre og mindre vært for hver dag som går!  Ikke minst, nå er det Bremanger kommune som må stå for prosjektering, og bygging, i tillegg sitter nå kommune med hele ansvaret for alle tillegg som vil dukke. Et eksempel er frikjøp av areal, som ikke er nevnt med et ord i taksten.                                                                                                                                                     

Mindre turisme og verditap på eiendommer                                                                                                           

 Det er allment kjent at turismen går drastisk ned i områder der urørt natur blir sundskutt og omgjort til gigantiske industriområder, og fugle slaktemaskinene/monsterturbinene er synlig i terrenget. I Bremanger er det planlagt hele tre industri områder med vindturbiner. Knapt en plass i Bremanger kommune er man skjermet for å se monster turbinene, både fra land og sjø, natt og dag. Tapet av nedgang i turisme vil sannsynligvis over tid økonomisk bli på mange millioner årlig. Hvorfor har ikke kommunen estimert et tap fra denne næringen og tatt det med i erstatningskravet ovenfor utbygger? 

Det som også er svært bemerkelsesverdig er at hverken kommunen, eller grunneierne som er positive til utbygging med ett ord nevner verditapet eiendommene får som følge vindturbiner i sitt synsbildet.

Andre plasser i landet er det registrert verditap på eiendommene på opptil 43%. Med andre ord store verditap for hus og hytteeiere, og dermed også stort tap av eiendomsskatt for Bremanger kommune.       

Er dette tapet regnet inn i de 32,5 mil? Svaret er også her selvfølgelig nei. Utbygger hevder de betaler eiendomsskatt, sannheten er at turbinene nedskrives over bare noen få år så faller eiendomsskatten fort bort. Om ikke alle disse «forglemmelsene» er nok så kan jeg nevne at turbin høyden er økt fra 130 til 150m, dermed er kostnadene for utbygger for utbedring av veien økt vesentlig, uten at Bremanger kommune får noen kompensasjon.                                                                                                                                                

Terra 2 -skandale                                                                                                                                                            

Først 11 år etter oppstart skal utbygger stille bankgaranti for opprydding, hvorfor skal man vente i 11 år med en slik garanti? Hvem skal etter 11 år taksere kostnaden for opprydding, utbygger eller Bremanger kommune? Hva med de kolossale opprydningskostnadene, dersom utbygger går konkurs før 11 år er gått? Hvem skal betale disse kostnadene er det grunneierne eller Bremanger kommune? Hvor i Bremanger sin skrinne jord skal de kolossale konstruksjonene fra tre vindturbin anlegg (som ikke er resirkulerbare) graves ned? Er det i dag satt av/planlagt deponiplass for dette? Eller skal man gjøre som tyskerne gjør, sende de til et u-land i Afrika? Spørsmålene er mange, men svarene uteblir.                                                                              '

Glem ikke, monster turbinene har en svært kort levetid bare ca. 20 år, da skal de skrotes!                            

Under erstatnings forhandlingene med utbygger viste ledelsen i Bremanger kommune om alle forannevnte problemer/kostnader, men evnet altså ikke å forhandle frem mer enn lusne 32,5 mil. som erstatning.  Dette er ikke mindre enn en skandale! Jeg må bare til slutt spørre, hvor har vår eminente rådmann Tom Joensen vært i disse forhandlingene? Jeg vil avslutningsvis si det så sterkt at dersom ikke denne utbyggingen stanses omgående blir dette over tid en ny økonomisk Terra skandale for Bremanger kommune. Forskjellen fra «Terra 1 skandalen» og denne «Terra 2 skandalen» er heldigvis at denne skandalen har politikerne oppdaget i tide. Siste dagers helomvending av først Venstre, Høyre og tilslutt Arbeiderpartiet står det enormt stor respekt av! Jeg håper dere politikere som har lytter til folket lykkes med å få stoppe denne galskapen! Godt valg!