«Massiv støtte til Bremanger-politikerne i MTA-høring»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Roy Ove Svarstad i Nei til SFE BKK vindkraft Bremangerlandet.

Flertallet av Bremanger-politikerne som ønsker å stoppe SFE sine vindkraftplaner på Bremangerlandet får massiv støtte i den pågående MTA-høringen, kun to av de over 130 innsendte svarene til NVE kan tolkes som positive til utbygging.

Støtten kommer fra blant andre NTV Norsk Televisjon, Forsvarsbygg, Fylkesmannen, NMF, Naturvernforbundet, La Naturen Leve, SABIMA, Motvind, Mattilsynet og en lang rekke privatpersoner. Høringssvarene med alle de påpekte manglene og negative konsekvensene mot konsesjonen og planene til SFE, fremstår som en tydelig bekreftelse på at det var riktig av først formannskapet å si nei til LNF-dispensasjon, deretter kommunestyret å si nei til MTA-planen for de 18 turbinene på Bremangerlandet.

Dette er ikke overraskende. Det føyer seg pent inn i en etter hvert lang serie med støtteerklæringer til politikernes nei til vindkraftutbygging. Også MTAhøringen for den nye traseen til kraftlinjen fra vindkraftverket viste at et klart flertall var negative til linjen, uten at SFE har tatt hensyn til dette.

Som et viktig eksempel kan en sitere et avsnitt i høringssvaret fra Norges televisjon, NTV.

NTV ser at det i MTA-planen gis uttrykk for at «detaljplanen er utarbeidet i samråd med Norkring og NTV AS». Dette er ikke riktig. NTV reagerer på at tiltakshaver (SFE), særlig i lys av OEDs merknader gjengitt over, på denne måten søker å gi et inntrykk av at NTV og Norkring har vært involvert i detaljplanleggingen og innforstått med den MTA- og detaljplan som nå fremlegges.

Det fremstår underlig at SFE ikke ha tatt vindkraftanleggets nærhet til Bremangerlandet hovedsender og Norkrings tidligere innspill mer på alvor. Spesielt sett i lys av at SFE bør være kjent med at SAE Vind, så sent som i 2014, trakk vindkraftkonsesjonen de hadde på Brosviksåta ved Gulensenderen, på grunn av de samme utfordringene som NTV beskriver i sitt høringssvar.

At SFE med støtte fra fylkeskommunen og Vindkraftforum i 2015 anket NVE sitt avslag på Bremangerlandet, etter at de alle må ha vært kjent med at Brosviksåta-konsesjonen ble trukket utelukkende grunnet identiske forhold, uten en ordentlig avklaring med Norkring, NTV og Forsvarsbygg før anke av avslaget, fremstår uansvarlig.

Det er ikke få millioner det er brukt av fellesskapets midler på dette siden 2015. Det er heller ingen liten personlig og økonomisk belastning som er påført personer som ufrivillig er låst til saka i alle disse årene.

Videre kan en nevne at et flertall av grunneierne i planområdet på Bremangerlandet fortsatt har ekspropriasjonstrussel fra SFE ventende i Sogn og Fjordane Tingrett.

14 av 32 grunneiere bad Bremanger kommune si nei til LNF-dispensasjon fra arealplanen, flere forholdt seg nøytrale.

14 kommuner i Sogn og Fjordane fattet i løpet av 2019 nei-vedtak mot vindkraft i sin kommune, alle disse 14 er nå eiere i SFE. Det er lite som tyder på at nei-kommunene ikke vil støtte Bremanger-politikerne sitt nei til denne utbyggingen.

I Hordaland var det 13 kjente kommuner inkludert Bergen som i 2019 fattet nei-vedtak mot Vindkraft i egen kommune. Bremanger-politikerne har altså bred regional støtte i nye Vestland fylke.

Rundt 5000 høringssvar ble sendt til NVE i forbindelse med høring av nasjonal ramme for vindkraft, de aller fleste negative, noe som bekrefter den nasjonale støtten.

OED har i 2019 beordret NVE å innstille all behandling av alle nye vindkraftkonsesjoner på ubestemt tid, dette fordi de erkjenner at prosessene med tidligere gitte konsesjoner ikke har vært gode nok.

Nær 200 møtte i august opp på folkemøte i Bremanger for å høre om konsekvensene med vindkraft, og livestream av møtet på Firdaposten.no hadde på få dager mer en 1200 visninger. Dette tyder på at det var stort behov for informasjon som ikke var filtrert av utbygger.

Nær 200 møtte en kald novemberlørdag opp på SFE sin hjemmebane Sandane for å demonstrere mot vindkraft, en har dessverre ikke tall på hvor mange som har beklaget at de var forhindret fra å stille.

Nasjonale undersøkelser viser at i berørte områder er det et klart flertall mot vindkraft, i DNT sin undersøkelse var hele 71 prosent mot vindkraftprosjekter som Bremangerlandet.

Situasjonen i Bremanger er ikke ulik de to kommunene som i 2019 hadde folkeavstemning om vindkraft, resultatene der ble Frøya 78,7 prosent og Aure 71 prosent mot vindkraft utbygging.

Oppsummert er argumentene bred og godt forankret støtte til at flertallet av Bremanger politikerne har tatt riktige beslutninger om vindkraft på Bremangerlandet.

Flytter SFE ressursene tilbake på optimalisering av vannkraft, og går i bresjen for skatte- og avgiftsregler som stimulerer økt vannkraftproduksjon, er jeg trygg på at SFE vil oppleve en bredere støtte en noen gang tidligere.

En kan si mye om vindkraftdebatten, men en ting er sikkert, den har fått folk flest til å forstå og verdsette vannkraften.