«Svar til SFE: Nei, det er ingen som har påstått at dere skal bygge kraftlinje på toppen av Hornelen»

Dette leserinnlegget er skrevet av Tommy Nygård og er ment som et svar til SFE konserndirektør kommunikasjon, Jannicke Lindvik.  Foto: Siri Kolseth

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Tommy Nygård og er ment som et svar til SFE konserndirektør kommunikasjon, Jannicke Lindvik.

Du skriver i ditt innlegg i Firdaposten og Fjordenes Tidende 14. september, Nei, vi nektar ikke å forholde oss til avtaler med grunneiere. En avtale dere ikke forholder dere til er signert avtale om kraftlinja fra vindkraftverket. Avtalen sier at kraftlinjen skal gå i kabel fra Oldeide og ikke føres over tredjeparts eiendom. Uten å informere tredjeparts grunneierne i ny trase for kraftlinja planlegger og søker dere om godkjennelse for kraftlinja.Dette fører oss til din neste påstand, Nei, vi bygger ikke kraftlinje på toppen av Hornelen. Det er ingen som har påstått at dere skal bygge kraftlinje på toppen av Hornelen, men traseen går nær Hornelen og innenfor det området som er foreslått som Hornelen nasjonalpark ref. skriv fra fylkesmannen: «Fylkesmannen vil elles gjere merksam på at deler av kraftlinjetraseen er i konflikt med eit område som er under utgreiing for mogleg status som nasjonalpark. Fylkesmannen har i samband med det nasjonale arbeidet med supplerande vern spelt inn at området ved Hornelen vil vere eit verdifullt bidrag til dei eksisterande nasjonalparkane i Noreg, og ikkje minst bøte på mangelen på kystnatur blant norske verneområde. Hornelen er utan tvil eit område av nasjonal verneverdi, og det ligg føre framlegg om å vurdere nasjonalpark på det meste av halvøya aust for Berlepollen. Da dei opphavleg omsøkte kraftlinjetraseane blei endra i 2014, blei dette ikkje fanga opp av Fylkesmannen på grunn av det store talet med ulike søknadar som etter kvart låg på bordet i saksfeltet rundt Bremangerlandet vindkraftverk og tilhøyrande nettilknytting («ytre ring Nordfjord»). Derfor ligg kraftlinjetraseen på strekninga frå Skjeklevatnet til Nonsnakken inne i det føreslåtte kandidatområdet for utgreiing av ny nasjonalpark.»

Neste påstand er: Nei, vi har ikke satt i gang svertekampanjer mot lokale motstandere. Jeg kan ikke huske å ha sett at noen har påstått at dere driver en svertekampanje, men om så var kan Innlegget ditt tolkes som en del av denne svertekampanjen. Du beskylder motstanderne for å fremføre usannheter og villedende påstander, og du påstår at kritikken mot SFE ikke lenger er rettkommen eller sann.

Din neste påstand er: Nei, prosjektet på Bremangerlandet vil ikke forgifte drikkevannet til bygda. Dessverre er det ingen i SFE som kan garantere dette, mulighetene for forurensing fra vindkraftverket er altfor mange til det. Alle beboerne fra og med Svarstad til og med Dalsbotnen og Oldeide får sitt drikkevann fra bekker, elver og oppkommer som har sitt utspring i konsesjonsområdet. Forurensingen starter med den første gravemaskin som starter på bygging av veien gjennom myrområdet over bebyggelsen på Oldeide og vil fortsette igjennom hele anleggsperioden. Hovedtyngden av all boring, sprengning, bygging av vei, oppstillingsplasser, turbinfundamenter og masseuttak vil foregå i nedslagsfeltet til disse drikkevannskildene. Hovedtyngden av turbiner er også plassert i nedslagsfeltet. I driftsperioden vil det være en fare for lekkasje av hydraulikkolje, girolje og kjølevann i blandet glykol. Lekkasjene kan komme fra rørsystemene i turbinen, slanger som brukes ved årlig oljeskift, brann og turbinhavari. Spredning av epoksyforbindelser i blandet karbonfiber og glassfiber i større eller mindre grad, spredning av kjemikalier brukt til vasking og avising av turbinblader. Det er også muligheter for lekkasje av trafo-olje fra trafostasjonen. Faren for forurensing vil øke med alderen på vindkraftverket og vil være meget stor ved saneringen av anlegget etter 25 år.

Neste påstand er: Nei, det vil heller ikke rasere store areal med terrengdekkende myr. Det sammenhengende området med terrengdekkende myr i planområdet er estimert til 2450 dekar. Dette utgjør 35 prosent av det totale konsesjonsområdet. Data hentet fra offentlige tilgjengelige kart. Ifølge detaljplan for anlegget er det planlagt plassering av turbiner, oppstillingsplasser og bygging av vei i terrengdekkende myrområder.

Neste påstand er: Nei, det vil ikke ødelegge “telekommunikasjonssignal for deler av Vestlandskysten”. Her vil jeg nøye meg med å påpeke at Norkring og Norges Televisjon som er konsesjonshaver på formidling av TV-signal i Norge er uenig med dere om dette og er sterkt kritisk til konsulentfirmaet dere har brukt og beregningsmetoden disse har brukt til konsekvensutredningen på dette området. Kan også nevne at NTV ønsker en sikkerhetssone på 4 km rundt bremangersenderen, dere tilbyr noen få hundre meter.

Siste påstand jeg vil kommentere er: Nei, vi snor oss ikke unna vegutbedring som er blitt lovd lokalbefolkninga. Vil her henvise til et av de først folkemøtene i Kalvåg der en representant fra SFE lovte gul midtstripe fra Smørhamn til Oldeide. 32,5 mil. når ikke langt i den sammenheng, det er lite sannsynlig at denne summen var stor nok til nødvendig utbedring av veien for den turbinstørrelsen som var aktuell den gangen heller. De fleste vil nok mene at dere prøver å komme billigst mulig unna utbedringen av veien.