«Kjære alle sammen i Hovedutvalget: Likeverdig opplæringstilbud i fylket må innfris!»

Dette lesarinnlegget er skrive av Kjell Erik Husom, regionlagsleder Creo Vestland.  Foto: Fjordenes Tidende

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Kjell Erik Husom, regionlagsleder Creo Vestland.

Kjære alle sammen i Hovedutvalget

Knappe to måneder etter at politikerne i fylkeskommunen med unison stemme forkynte at MDD- og KDA-linjene i Vestland ikke skulle røres og fylkesordføreren gikk ut og sa at ballen skulle legges død, ser vi i en historisk tidlig omkamp at MDD og KDA på Voss gymnas og KDA Førde nå er foreslått nedlagt fra høsten 2021. Dette er del av en innsparing som svarer på behovet for å kutte utgiftene til de videregående skolene i Vestland med 20 millioner kroner. En nedlegging av MDD og KDA på Voss og Førde vil bety at det ikke lenger vil finnes kreative studieforberedende linjer i indre Vestland. Vi skjønner at det er et innsparingsbehov, men vårt syn at linjer ikke kan legges helt ned i innsparingsprosessen. Man må fokusere på å redusere tilbudet der det er mulig. På KDA og Musikk i Førde og på Voss er det ikke mulig å redusere, man er allerede på et minimumstilbud!


Krev at forslag om skuleendringar blir skrota

Nordfjordrådet, Nordfjordakademiet, Inviro, Nordfjord opplæringskontor, Stad Vekst, Stryn Næringssamskipnad og Gloppen Næringsorganisasjon reagerer sterkt på fleire av endringane som er føreslegne ved dei vidaregåande skulane i Nordfjord.


En årelating av våre tilbud for å utdanne vår ungdom innen kunstfagene vil kunne få uante konsekvenser. Man kan i den sammenhengen utmerket godt overleve med en svært lav blodprosent, men livet som helslapp kulturanemiker vil for mange knapt være verdt å leve. Dere politikere har således et spesielt ansvar for å tilby en utdanning som kjennes meningsfull, og man må vurdere å finne andre måter enn å kutte i utdanningstilbudet til ungdommen. Å kutte i tilbudet i videregående skole regionalt, vil generelt frata ungdommene en viktig mulighet til å videreutvikle ferdigheter i nærhet til lokalmiljøet. Lokalmiljøet vil også bli tappet for ressurser og ikke er det penger å spare heller. Fylkeskommunen må stykkprisfinansiere elever som blir tvunget til å søke private tilbydere som ikke har den lokale forankringen og organiseringsevnen man har i fylkeskommunen. Investeringen på 25 millioner på Voss Gymnas vil bare være en god investering om man beholder tilbudet. Hvis ikke vil denne være fullstendig bortkastet.Hva skal vi så med kultur og kreative/estetiske fag?

Det er en kjensgjerning at elever som får erfare mestring vil oppleve en langt større lærings-motivasjon og selvtillit til å gå løs på vanskelige utfordringer, og at skolene derfor må vektlegge fag som fremmer dette. Det er nødvendig at den praktisk-estetiske opplæringens plass i skolen må styrkes og at skolen må vektlegge kulturell kompetanse som et viktig verktøy for utviklingen av elevens kritiske sans og nysgjerrighet. Stortingsmeldingen fra 2003 om skole ble kalt for "Kultur for læring". Det er viktig å understreke at kultur gir læring!
Jeg vil også påpeke at kulturell kompetanse ikke bare er viktig for de unges orienteringsevne, men også for deres evne til kreativitet, nyskaping og idérikdom. De praktiske og estetiske fagene byr på kunst- og kulturuttrykk som vekker og forsterker følelser, og fremkaller både refleksjon og spontanitet hos elevene. Disse fagene fremmer en vesentlig læringsvilje- og motivasjon, Å praktisk mestre uttrykksformer som litteratur, musikk, drama, multimedia, foto, film, språk, dans, arkitektur, kunst og design, forsterker elevenes evne til å kommunisere sine faglige ferdigheter, fantasi, kreativitet og forståelse, og bidrar til en kunnskapsbygging som tar utgangspunkt i elevenes egenart og mestring.

Om elevene velger å gå en annen vei etter studieforberedende, vil innsatsen på disse linjene ha brakt elevene inn i en større innsikt på livets vei der oppgaven er å bringe menneskeheten til videre utvikling. Spesielt i disse tider trenger vi åpenbart flere mennesker som finner at livets mening ikke kan finnes ved å handle på et kjøpesenter.Jeg på min side var heldig. Foreldrene mine brukte mye tid på påvirke meg slik at jeg fikk utviklet ferdighetene mine gjennom nitidig øving. Gjennom hele ungdomstiden spilte jeg ulike instrumenter, spilte i korps og band, var med på praktisk arbeid og eksperimenterte med elektronikk. Alt dette, men spesielt forholdet til mitt hovedinstrument har spilt en viktig rolle i utviklingen av det tankegodset jeg har i dag. Jeg måtte øve og jobbe hardt. Jeg utviklet en høy selvdisiplin, lærte å samarbeide og å lytte i samspill med andre. Disiplinen fra øvingen har gitt evner og ferdigheter som er vanskelig å oppdage, men som sitter igjen og reflekteres i alt jeg foretar meg. Det er dette dere risikerer å frata ungdommen.

Det vedtatte prinsippet om likeverdig opplæringstilbud i fylket må selvfølgelig innfris. Det er derfor helt uaktuelt å legge ned tilbud i regionen. I den sammenhengen vil det å hevde at musikk som programfag med 5 timer i uken musikk på VG2 og 3 vil kunne være et likeverdig tilbud, være en meningsløs avsporing.

Avslutningsvis vil jeg også fremføre at mange var skeptiske til sammenslåingen av de to fylkene på Vestlandet, også vi i kulturlivet. Vi ble forsikret om at kulturlivets situasjon skulle ivaretas spesielt godt. Nå når det nå foreslås det å fjerne de linjene som i særlig grad sørger for rekruttering til vårt fremtidige kulturliv regionalt er vi derfor bekymret for framtida for kulturlivet i Vestland fylkeskommune.

Vi appellerer igjen til at dere på politisk nivå nå ser verdien av kunst og kultur, også i videregående skole og stemmer nei til forslagene om nedlegging av KDA i Førde og KDA og Musikk-klasse på Voss!