«Som folkevalde gjer vi alle det vi meiner er best for innbyggjarane. I denne saka har demokratiet talt»

  Foto: Fjordenes Tidende

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Geir Årvik, Stad Høgre:

Barnehagesaka på Ytre Stadlandet

I diverse lesarinnlegg vert Stad kommune, gjennom sitt vedtak i kommunestyret der det vart nei til etablering av privat barnehage på Ytre Stadlandet, skulda for å sende feil signal og at ein nærast nedprioriterer bygdene. Dette er ikkje rett. Stad kommune har tvert om brukt 10 millionar kroner dei siste åra på ei utviding og oppgradering av Leikvang barnehage. Det vil seie at Leikvang no har kapasitet til rundt 60 born. Dette er ein barnehage som huser barn frå bygdene ytst på Stadlandet, noko som den har gjort dei siste seks åra.

Stad kommune har som mange andre kommunar i Utkant-Noreg, økonomiske utfordringar. Fellesskapstenking vert difor vesentleg for å halde oppe dagens tenestetilbod og dagens strukturar. At logistikk og økonomi for familiar vert trekt fram som ei utfordring for foreldre i ytre grunna manglande barnehage i Ervik, er vanskeleg å forstå. Det tek cirka 20 minutt frå Ervik/Ferstad til Leikvang. Det er nok ikkje mange stader i landet der ein kan levere barn i barnehage på kortare avstand/tid.

Per i dag og i åra framover har Leikvang barnehage ledig kapasitet. Avhengig av aldersblanding kan barnehagen ta imot 15 nye barn. Når så i tillegg vedtaket frå kommunestyret opnar for at ein vil sjå positivt på ei etablering av barnehage i ytre om kapasiteten på Leikvang vert sprengt, er det vanskeleg å forstå kritikken.

La oss stå saman for å sikre dagens tenestetilbod som er både godt og desentralisert og ikkje snakke ned og mistenkeleggjere politiske vedtak. Som folkevalde gjer vi alle det vi meiner er best for innbyggjarane. I denne saka har demokratiet talt. 21 mot og 12 for etablering. Dette resultatet kom etter ein lang debatt der alle synspunkt kom fram og partigrupper fekk anledning til å stemme fritt. Det er demokrati.