«Det handler om å prioritere tiltak med størst mulig effekt for Nordfjord regionen som en helhet»

Dette innlegget er skrive av reiselivssjef i Visit Nordfjord, Marita Lindvik.  Foto: Pressefoto

Meninger

Dette innlegget er skrevet av reiselivssjef i Visit Nordfjord, Marita Lindvik:

Pandemien har uten tvil hatt enorm påvirkning på reiselivet, som er en stor og viktig distriktsnæring som bidrar til attraktive lokalsamfunn. Konsekvensene er dramatiske og får effekter for reisevaner i åra som kommer. Vi står midt i den verste økonomiske krisa på flere tiår, der reiselivsnæringa har vært og er sterkt berørt, og det kan ventes langvarige endringer i reiselivsmarkedet fremover.

Norsk reiseliv etter koronakrisa står ved et veiskille, som krever endringsvilje. Felles retning og satsing, gode kampanjer og taktiske tiltak mot det norske markedet har fungert. I løpet av 2021 vil Visit Nordfjord gjennomføre tre målrettede kampanjer for å skape reiselyst med fokus på konvertering mot det norske markedet, der vi har søkt om prosjektstøtte fra Sparebankstiftinga til forsterkning av eksisterende norgeskampanjer.

Samhold og regionalt samarbeid har styrket oss som region. Det handler om å prioritere tiltak med størst mulig effekt for Nordfjord regionen som en helhet, som igjen gir verdi for aktørene våre og ikke minst for turisten.

Vi trenger sterk grad av forankring hos politikerne for felles planer for de neste årene. Det er viktigere enn noen gang at vi står samlet, forvalter kapitalen korrekt, slik at vi får enda større slagkraft. Vi er gjensidig avhengige av hverandre for å lykkes, der det er viktig å jobbe strategisk og systematisk over tid – alt henger sammen.

Reiselivsutvikling er lik samfunnsutvikling. Fremover blir det fokus på sertifisering og sikkerhet. En vil reise til små trygge steder, der en har kontroll over folk man omgir seg med. Autentisk og ekte med rendyrka natur. De reisende vil komme sunnere hjem der de har prioritert helse og sunn god mat gjennom aktiv ferie. Det er to ting en må ha et bevisst forhold til om Nordfjord som destinasjon skal hevde seg i konkurransen som attraktiv næring – digitalisering og bærekraft.

Krisa har medført en mulighet for endring, og har satt fart på det grønne skiftet. Bærekraft er ikke lenger noe man bare kan snakke om, men et område som krever konkret handling for at vår destinasjon og våre medlemsbedrifter skal hevde seg i markedet i fremtiden. Verden og turisten forventer. Å utvikle et bærekraftig reisemål, kan være avgjørende for bedriftenes og næringslivets konkurranseevne på lengre sikt.

Bærekraft handler om mer enn klima og miljø, det handler også om å styrke regionen som attraktiv bo-, arbeids- og besøksregion, som er viktig for verdiskapingen i Nordfjord. Visit Nordfjord er i gang med miljøsertifisering av selskapet og i søkeprosess med Innovasjon Norge for gjennomføring av merkeprosess for Nordfjord som bærekraftig reisemål for å heve destinasjonen i en helhet.

Digitaliseringstrenden vil føre til varige endringer i arbeidsformer og forretningsmodeller. Det har åpnet muligheter for innovative digitale løsninger innen salg- og markedsføring, og betyr økt mulighet for bedrifter som evner å omstille seg raskt og profittere på den nye digitale kjøpsatferden. Gjennom gode digitale løsninger, kan regionen styrke sin posisjon i markedet fremover. Det blir større etterspørsel etter tilrettelagt, skreddersydd, ferdigpakket vare, der en kan betale digitalt.

Visit Nordfjord jobber kontinuerlig med å optimalisere grunnmuren nordfjord.no «Nordfjord sitt digitale vertskap» i møte med turisten, der konvertering til salg står sterkt. Løsningen gir gjesten informasjon, inspirasjon og mulighet til å booke produkter og tjenester i Nordfjord før, under og etter reisen. Vi vil søke om midler til produkt og konseptutvikling av «interaktiv turistinformasjon» som ytterligere vil styrke vertskapsrollen til Nordfjord, i tillegg til videreføring av digitale kurs for opplæring av reiselivsaktørene i Nordfjord, som vil heve kvaliteten på produktene og dermed bidra til å bli en ledende reiselivsdestinasjon.

Vi er avhengig av at alle gode krefter jobber sammen med et felles mål, der vi er avhengig av langsiktige avtaler for å få forutsigbarhet i arbeidet vårt. Vi blir mest effektive når en samlet reiselivsnæring, lokalsamfunn og øvrig næringsliv får til helhetlige løsninger. Til glede for både innbyggerne og de besøkende.

Nordfjord har en tydelig merkevare. Vi har en identitet, vi har en klar profil som binder oss i Nordfjord sammen, og som gjør oss stolte, som igjen fører til samhold. Visit Nordfjord jobber for at Nordfjord skal stå samlet der vi har fokus på at alle investeringene vi tar, skal bygge opp under den samme merkevaren og gi økt merkekapital for Nordfjord. Vi ser på dette som en kostnadseffektiv og kraftfull måte å merkevarebygge Nordfjord på, der kortsiktige og langsiktige tiltak heng sammen.

En sterk merkevare krever betydelige investeringer over tid. Vi er tjente med å stå sammen om å fremme Nordfjord som merkevare. Som igjen er verdiskapende for regionen som en helhet.

Verden blir mindre og gjestene krever mer, der vi som destinasjon må stille større krav til oss selv og til de besøkende.