«SFE og Bremangerlandet Vindpark sin lettvinte omgang med fakta»

Dette leserinnlegget er skrevet av Tommy Nygård:  Foto: Siri Kolseth

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Tommy Nygård:

SFE og BVAS sin lettvinte omgang med fakta

I FJT hevder SFE at Bremanger kommunestyre sitt vedtak om å utsette behandlingen av BVAS sin søknad om dispensasjon fra LNF, bygger på en misforståelse. Men er det ikke SFE og BVAS som misforstår her? Kommunestyret bygger sitt vedtak på behovet for kunnskap om de endelige utformingene for vindkraftverket og infrastrukturen rundt dette og da spesielt ilandføringssted. Det som står på spill, er tross alt en utbedring av veien mellom Smørhamn og Oldeide til over 300 millioner.

SFE og BVAS henviser til OED sitt avslag på BVAS sin søknad om statlig plan for vindkraftverket av 05.10.20 og OED sin uttalelse om at kommunen har fått de nødvendige avklaringer fra NVE for å behandle en ny dispensasjonssøknad fra BVAS. Det siktes her i hovedsak til NVE sitt avslag på ilandføring på Oldeide og krav om ilandføring i Smørhamn. Dette avslaget om Oldeide som ilandføringssted har BVAS anket til OED og denne anken ligger nå til behandling i OED. Først når denne ankebehandlingen er ferdig har kommunen grunnlag for å fatte et vedtak i denne saken.

BVAS skriver i sitt brev til kommunen «Vi vil påpeike at dei omsøkte endringane de syner til i dette vedtaket ikkje er konsesjonsendringar.»

Dette er direkte feil fra BVAS. I brev fra BVAS til OED av 14.10.19 SØKNAD OM KONSESJONSENDRING FOR BREMANGERLANDET VINDKRAFTVERK MED TILHØYRANDE ELEKTRISKE ANLEGG står det å lese:

«I medhald av Energiloven § 3.1 vert det søkt om følgjande endring av anleggskonsesjonen for vindkraftverket: Ilandføring for vindkraftverket vert endra frå Smørhamn til Oldeide med bruk av eksisterande ferjekai. Transporten frå Oldeide til tilkomstvegen like aust for Oldeidetunnelen vil skje langs FV 616. Det vert difor også søkt om nødvendige tiltak så som utviding av kryss og to svingar langs Fylkesveg 616 frå Oldeide og fram til vindparken sin tilkomstveg.»

Likens står det i brev fra NVE til OED av 10.07.20, Bakgrunn for vedtak om konsesjonsendringer, detaljplan og MTA:

5.2 Detaljplan med Smørhamn som konsesjonsgitt ilandføringssted NVE har avslått den konsesjonspliktige endringen av ilandføringssted og transportløsning. Konsesjonsgitt løsning er derfor fortsatt Smørhamn. Konsesjonær har imidlertid utarbeidet detaljplan/MTA med Oldeide som ilandføringssted. NVE har ikke tatt stilling til hvilke endringer i detaljplan/MTA som konsesjonær vil finne nødvendig med Smørhamn som ilandføringssted. NVE vil stille som vilkår for godkjenning av detaljplan/MTA at: Detaljplan/MTA skal oppdateres med konsesjonsgitt ilandføringssted og transportløsning, og de endringer konsesjonær finner nødvendig med Smørhamn som ilandføringssted. NVE skal godkjenne detaljplan/MTA før bygging av vindkraftverket kan starte.

Om BVAS fortsatt er i tvil om Kommunestyrevedtaket fra desember bygger på en konsesjonsendring bør kanskje BVAS sjekke sine egne sakspapirer.

Det er av rådmann, BVAS og Firdaposten påstått at OED Krever fortgang i Bremanger kommune sin behandling av denne saken. Dette stemmer ikke, det OED skriver i sitt brev til Bremanger kommune av 02.03.21 er:

«Det er ei omfattande sakshandsaming som må finne stad før dei aktuelle klagesakene er avgjort. Departementet ser det ikkje som hensiktsmessig å prioritere dette arbeidet før det er nærare klarlagt om prosjektet vil verte avklart mot gjeldande kommunale planar, og kva for atterhald og vilkår som ligg i ei eventuell planavklaring.»

Med andre ord, anken fra BVAS blir ikke flyttet frem i køen av saker med mindre Bremanger kommune gjør et positivt vedtak når det gjelder søknaden fra BVAS om dispensasjon fra LNF. Og det er nettopp dette vedtaket Bremanger kommune ikke kan gjøre før resultatet fra ankebehandlingen i OED foreligger.

Får BVAS dispensasjon til bygging i LNF området og OED senere godtar BVAS sin anke på ilandføringssted blir det ingen penger til utbedringen av veien mellom Smørhamn og Oldeide. Det er også lite sannsynlig at Bremanger kommune vil bruke av di 32,5 millionene de er lovet i kompensasjon fra BVAS til opprusting av en vei som fylket eier og har ansvar for vedlikehold og utbedring av. Di 32,5 millionene vil gå rett inn i driften av kommunen.

Ellers ligger det ingen krav eller føringer i brevet fra ODE om at Bremanger kommune bør eller skal gjøre et slikt vedtak før saksbehandlingen i OED er ferdig.

Det ligger ellers en klausul i kontrakten mellom kommunen og BVAS når det gjelder utbetaling av disse 32,5 millionene. Og den sier at om denne kompensasjonen blir vurdert som lovstridig eller ugyldig faller kompensasjonen bort. Denne vurderingen kan også gjøres av advokatene til BVAS. Om SFE velger å selge vindkraftverket før bygging av anlegget starter vil også denne kompensasjonen falle bort. Så det er nok en stor usikkerhet når det gjelder disse pengene også.