«Kjerna i det økonomiske er likevel den at det spelar mindre rolle for Bordgleder om dei lagar 520 middagar som i dag, eller 650 ved å overta all produksjon»

  Foto: Gjert Myrestrand

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Terje Heggheim, kommunedirektør i Kinn kommune:

Svar til Kinn Senterparti om kjøkenordninga

På vegner av Kinn Senterparti har Nils Myklebust og Sidsel Kongsvik sendt eit ope brev til meg der dei krev svar på spørsmåla dei har knytt til ny kjøkenordning i kommunen. Eg må vere ærleg å seie at eg slit med å sjå kva som eigentleg er spørsmålet. Eg slit med å skilje påstandar og eventuelle spørsmål. Eg vel difor å kommentere brevet generelt.Det var ein periode usikkert kor mykje vi kunne spare ved å samle matproduksjonen éin stad. Gjennomgangen av organisasjonen som Agenda Kaupang gjorde saman med fleire arbeidsgrupper, skjedde veldig fort og konsentrert. Difor ønskte eg å kvalitetssikre at vi faktisk fekk ei innsparing med tiltaket. Når vi fekk rapporten frå PwC, og vart trygge på den i administrasjonen, valde eg å sende den til dei folkevalde. Både i formannskap og siste kommunestyre vart det etterspurt informasjon om status i saka. Det har eg no gjeve.

De skriv vidare «Dette skal leggast fram for politisk handsaming med denne dokumentasjonen, der uavhengige konsulentar har sett på dette med nye friska auge.» Det er dykkar påstand, og kjem ikkje frå meg. Tiltaket er vedtatt i økonomiplanen. I tillegg til å vere eit viktig økonomidokument, er budsjettet også ein marsjordre frå kommunestyret til meg. Eg kan ikkje sjå at saka skal til ny politisk handsaming. Det er i så fall ei forventing Kinn Senterparti skaper og må ta ansvaret for. Om kommunestyret gjer eit nytt vedtak i saka rettar eg meg sjølvsagt etter det.

De held fram med «Kommunedirektør, vi vil ha svar på desse spørsmåla. Om du meiner at ein ikkje treng å tilsette fleire, så forsøker du deg på eit liknande reknestykke som du er ansvarleg for i skattetakstsaka.»

Bordgleder melder sjølve at dei ikkje treng å tilsette fleire for å ta over heile produksjonen.

Det heng saman med måten dei produserer mat på. I kjøkenspråket vert denne omtala som sous vide og handlar om at middagar og andre varme måltid vert vakuumert i emballasjen for deretter å bli forsynt ut til dei som skal ha den. Dette er vanleg produksjonsmetode på alt frå industrikjøken til fine restaurantar verda over. Heime hos mottakaren varmar ein maten, eller avdelingar gjer det på institusjon. Dette sikrar òg større valfridom for den som skal ete.

Denne måten å servere på har vore gjennomført i fleire år i tidlegare Flora. Kundane er godt nøgde, medan det kom klager då ein i Flora sende ut varm mat, som fort vart lunken då den nådde kunden. Slik går kvaliteten og mattryggleiken opp. Produksjonsmetoden gjev ikkje berre valfridom i når ein vil ete, men også rundt kva ein vil ete. For når Bordgleder produserer mat på denne måten, lagar dei meir enn dagens middag og kan variere og tilpasse meir. Dei kan lage middag for fleire dagar i slengen. Då kan også brukarane få levert mat for fleire dagar, som dei legg i kjøleskåpet og tek fram for varming når det passar dei.

Kjernen i det økonomiske er likevel den at det spelar mindre rolle for Bordgleder om dei lagar 520 middagar som i dag, eller 650 ved å overta all produksjon. I rapporten vert det lagt til grunn at dei kan lage 304 måltid dagleg utan å auke dei faste kostnadane.»