«Kjære Bremanger kommune, det er lønnsomt å beholde hvilende nattevakt på Klokkartunet»

Dette leserinnlegget er skrevet av Evy Johanne Lofnes, pårørende til en beboer på Klokkartunet.   Foto: privat

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Evy Johanne Lofnes, pårørende til en beboer på Klokkartunet.

Lønnsomt å beholde hvilende nattevakt på Klokkartunet

Dette er en pårørende legkvinnes gjennomgang av budsjett, handlingsplan, omsorgstjenester og organisering i Bremanger kommune, - etter vedtak om å legge ned matproduksjon på Klokkartunet Omsorgsbustad, Davik samt fjerne hvilende nattevakt fra 01.03.21.

Se mine beregninger her som viser at det koster minst 1 million mer per år for kommunen å ha beboer på institusjon i Svelgen og Kalvåg, enn på Klokkartunet Omsorgsbustad. Sats derfor på heldøgns omsorgsplasser i en tid med trang kommuneøkonomi!

Bremanger kommune ved Hilde Greta Hauge, driftssjef, skriver til pårørende 26.01.21:

«Leilighetene på Klokkartunet er omsorgsbustadar. Bremanger kommune sine prinsipp og kriterium for tildeling er delt opp i 7 nivå:

Nivå 1 er tilrettelegging i eigen heim med hjelp av m.a. hjelpemidlar.

Nivå 2 er heimebuande med tryggleiksalarm,

Nivå 3 er m.a. støttekontakt og dagtilbod.

Nivå 4 er heimetenester, tilrettelagt bustadar/omsorgsbustad,

Nivå 5 er kortidsopphald og avlastningsopphald i institusjon.

Nivå 6 ligg Klokkartunet –eller omsorgsbustad med bemanning delar av døgnet»

Det høgaste nivået i Bremanger kommune er nivå 7, som er institusjonsnivå ved Svelgen Omsorgssenter og Bremanger Sjukeheim.»

Viser til Bremanger kommunes «Budsjett 2021, handlingsplan 2021-2024» (ref kommunestyremøte 17.12.20).

Inntektssituasjon, se side 6:

Skatt 2021: 117 500 000

Rammeoverføringer fra Staten 2021: 150 500 000

Korona overføringer 2021: 3 000 000

Sum inntekter 2021: 271 000 000

Side 24, Helse og omsorg – ramme på 156,85 millioner kr for 2021

Det står i teksten: «Budsjetta for helse og omsorg har vore knappe og har vorte knappare frå år til år. Råme for 2021 er 156,85 millionar (2020 kroner)».

«Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon» (kr) 4129 (2020) = 1,3 millioner per år (min beregning).

På Statisk sentralbyrå (ssb.no) ligger KOSTRA-nøkkeltall for Bremanger kommune når det gjelder «Helse-og omsorgstjenester»: «Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon» (kr) 4129 (2020)».

Fra denne summen trekker jeg fra egenbetaling (ref. Lovdata, Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §3: «Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 9000 pr år, kan det kreves betalt 75 % årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %... etc) Dette er et for komplisert regnestykke, så for enkelthets skyld velger jeg å bruke et gjennomsnitt på 15.000 kr per mnd = 180.000 kr per år i egenbetaling fra beboer.

Resultatet blir at en institusjonsplass koster kr 1.327.085 kr per år, avrundet til 1, 3 millioner.

71 institusjonsplasser i Bremanger kommune - kan tilsvare over 92 millioner kr i drift per år?

Iflg Norplan.no: «Svelgen omsorgssenter er eit nybygg i 3 etasjer og inneheld 48 bueiningar, inkludert fellesfunksjonar, administrasjon, base for heimesjukepleien og felles driftfunksjonar, bl.a storkjøkken. Av dei 48 bueiningane er det 8 omsorgsbustader».

På Bremanger sjukeheim, Kalvåg, får jeg oppgitt at det er 35 plasser, derav 4 servicebustader.

For regnestykket sin del sier vi 40 enheter i Svelgen og 31 enheter i Kalvåg, til sammen 71 enheter.

Dersom det er fullt belegg på institusjonsplasser i Bremanger kommune, vil dette utgjøre:

1.300.000 x 71 = hele 92,3 millioner av et totalbudsjett for helse og omsorg på 156,85 millioner. Jeg er klar over at det er ulik betaling for leiligheter, rom, korttids- og langtidsplasser på institusjon, og velger å se bort fra dette her.

Hvor mange omsorgsboliger/bokollektiv/servicebosteder finnes i Bremanger kommune og hva koster et oppholdsdøgn der? – Mitt anslag 271.000 kr per år

Dette er ikke lett for en utenforstående å finne ut av volum og kostnad. Jeg har ikke tilgang bemanningsplaner og turnusoversikt, eller budsjetter på de ulike omsorgsnivåene.

Jeg vet at det finnes ti plasser på Klokkartunet og åtte plasser på Haugetun Bokollektiv.

Ved direkte henvendelse til SSB, får vi svar: «Det finnes dessverre ikke tilsvarende tall for oppholdsdøgn i omsorgsboliger, bl.a fordi disse inngår som en av flere tjenester i hjemmetjenesten. Tall for beboere i bemannet bolig er for Bremanger kommune 34 personer i 2019 og 29 i 2020.»

Hvis jeg på logisk vis skal prøve å tallfeste et opphold på Klokkartunet:

2 personale på dag, 1 personale på kveld (tar også oppgaver for hjemmetjenesten lokalt):

500 000 kr i årslønn x 3 = 1 500 000

Den omstridte hvilende nattevakttjenesten: 200 000

30 % påslag for pensjon/sosiale utgifter: 510 000

Div driftsutgifter, strøm vedlikehold mm 2 000 000

Sum ved ca beregning 4 210 000

Til fratrekk kommer egenbetaling beboere 1 500 000

Sum kostnader per år Klokkartunet: 2 710 000

Fordelt på 10 beboerer 271.000 kr per år på Klokkartunet per pers

Selv om mitt regnestykke er ufullendt og ikke tar med alle variabler, viser det likevel en retning; det er fortsatt minst 1 million i forskjell på opphold i omsorgsbustaden med hvilende nattevakt ifht institusjon per år.

Hvor er fornuften? 1 million i forskjell

Som pårørende ser jeg velfungerende Klokkartunet bli rasert for småpenger; 200.000 kr spart på å kutte den hvilende nattevakt er som en pølse i slaktetida å regne i et budsjett på 156,86 millioner kr. Beboere har opplevd trygghet, forutsigbarhet, trivsel og høy grad av livskvalitet tidligere. Nå etter 1. mars er situasjonen en helt annen, uro og bekymringer har fått mer plass.

Nå som hvilende nattevakt er fjernet, er terskelen blitt mye lavere for flytting til sykehjem. Viser til kommunalsjef helse Randi Ytrehus som uttaler at dersom en har behov for nattevakt, er ikke Klokkartunet rett nivå – det vil si flytting til institusjon. Tidligere kunne beboere bo der lengre, og gjerne livet ut. Nå er de blitt redde for å trykke på trygghetsalarmen i frykt for å bli flyttet.

Dersom ikke beboere kan bo der lengre og må flytte til institusjon, blir dette en million kr per person dyrere per år for kommunen.

Lider kommunen av «Silo-tenkning», den ene avdelingen i kommunen bryr seg ikke om hva den andre driver med?

Er det ok at 90 millioner eller mer går til drift av institusjoner, mens det Klokkartunet på nivå 6 mangler hvilende nattevakt som koster 200.000 per år? Det er veldig tydelig at jo lengre beboere kan fungere utenfor sykehjem, jo mer penger har kommunen spart.

Det hele blir enda mindre logisk når vi leser på side 6 i budsjettet: «Ved årsavslutning 2020 vil Bremanger kommune framleis stå på ROBEK-lista og ha Fylkesmannen si godkjenning av låneopptak. (...) Vidare må vi og ta hensyn til at Bremanger kommune i 2020 totalt vil bruke om lag 321 millionar til netto drift. Dvs. 55 millionar kroner utover overføringane til Staten. Kommunen har såleis store utfordringar i høve driftsrammene i åra som kjem, uavhengig av «Terra-saka»»

Gjeninnsett det gode tilbudet med hvilende nattevakt som har vært i alle år på Klokkartunet, og utvid heller til heldøgns omsorgsboliger. Dette lønner seg, fremmer mestring, selvstendighet, livskvalitet, trygghet og trivsel – og ikke minst: er i tråd med Eldrereformen Leve hele livet, som gjelder fra neste år. Som der står på Regjeringen.no, Helse- og omsorgsdepartementet: «Kommuner som lager planer for Leve Hele Livet og følger opp reformen, kan bli prioritert i ulike tilskuddsordninger».