«Administrasjonen og ordfører tar seg litt for store friheter – igjen»

Dette innlegget om Måløyraidsenteret er skrive av Fredrik Egeberg:  Foto: Gjert Myrestrand

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Fredrik Egeberg:

I svar fra komunaldirektøren i Kinn angående flytting av turistinformasjonen i Måløy gis det et mangelfullt og til dels uriktig svar.

Det sies at det ikke finnes noe vedtak på at denne skal drives av Måløyraidsenteret, og den skriftlige avtalen kommunen har med senteret nevnes ikke med et ord. Om en ser i vedtak K-sak 010/15 så er det nettopp et slikt vedtak. Der står det ordrett «Måløyraidsenteret skal drifte turistinformasjonen på vegne av Vågsøy kommune og ha arbeidsgjevaransvar for den som vert tilsett som turistvert.»

Da senteret stengte på grunn av økonomiske problemer drev kommunen dette selv, men senteret tok tilbake oppgaven etter at de åpnet igjen. Avtalen har fremdeles ikke blitt sagt opp av kommunen.

Kommunestyret gikk inn med en større redningspakke på 3,7 millioner fordi en ville beholde dette viktige senteret. Da rimer det det dårlig at en litt senere tar fra dem viktige inntekter for å gi dem til et privat foretak. En kan ikke begrunne dette med at en slik vil styrke reiselivssatsingen i kommunen. Er ikke senteret en viktig satsing av nettopp denne reiselivssatsingen? Blir satsingen bedre om man flytter turistinformasjonen rett over gata?

Vi har nettopp markert 8. mai. Frigjøringsdagen. Eller det vil si ikke i Måløy. Her valgte kommunen å la være å flagge, og å ha en markering slik de hadde i Florø. Det er lett å se at vi allerede har blitt annenrangs innbyggere i Kinn kommune.

Med delt kommunesenter skulle det bare mangle at både flagging og markering burde man hatt begge steder. Måløyraidsenteret er et viktig senter og verktøy for å aldri glemme hva som skjedde. Det er med på å fortelle oss hvor glade vi skal være for at vi har fred i landet vårt, og minne oss på den store innsatsen våre styrker la ned for nettopp dette.

Det foreligger en skriftlig avtale mellom kommunen og Måløyraidsenteret om drift av turistinformasjon. Ordfører og administrasjon kan ikke velge å se bort fra denne. På samme måte som de heller ikke kan velge å se bort fra et kommunalt vedtak.

Et kommunestyrevedtak krever et nytt kommunestyrevedtak for å oppheve det. Her hjelper det ikke med at man er overivrig i tjenesten. Litt av denne iveren burde brukes på å sjekke opp i tidligere vedtak og kontrakter. Et lite kurs i kommunal forvaltning kunne gitt denne lærdommen.

Etter den krasse kritikken ordføreren fikk for å ta seg til rette politisk ved siste kommunestyremøte bør en kunne forvente bedring. Administrasjonen, de skal følge opp kommunale vedtak. Da ber jeg om at de gjør dette.

Til slutt: Dersom en likevel finner ut at en ikke vil følge kommunestyrets vedtak bør en også huske på innholdet i Pkt.6. i avtalen. Det omhandler oppsigelse av avtalen. Der står det «Dersom det i dei årlege budsjettvedtaka ikkje vert satt av midlar til slik driftsstøtte kan avtala seiast opp. Avtala vil då verte sagt opp innan 31.12. året før gjeldande budsjettår

Nå må snart politikere og andre forstå hvor viktig Måløyraidsenteret er for folket i Vågsøy. Disse midlene er veldig viktige for senterets drift. Man kan ikke bare ombestemme seg på et kontor i rådhuset, og sette avtaler og vedtak til sides. Dette blir nok dessverre enda en sak for kontrollutvalget.


Mener at flytting av turistinformasjonen kan være avtalebrudd

Fredrik Egeberg og Torgunn Eikevik i Kinn Senterparti mener at avgjørelsen om å flytte turistinformasjonen fra Måløyraidsenteret til Flow Studio er i strid med et vedtak i Vågsøy kommunestyre fra 2019.– Flyttingen av turistinformasjonen handler om å følge opp den vedtatte reiselivssatsingen

Kommunalsjef Rolf Bjarne Sund sier at beslutningen om å flytte turistinformasjonen i Måløy ble gjort av administrasjonen i samråd med ordføreren, og at det er en oppfølging av et politisk vedtak om å styrke reiselivssatsingen i Kinn kommune.