«Det kan faktisk ikkje vere eit svar på utfordringane i økonomien å bygge opp att to organisasjonar»

  Foto: Gjert Myrestrand

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Martin Hagen frå Kvalheim.

Gjennom Stormen

Nokre tankar rundt underskriftskampanjar og reverseringsspørsmål:

«Vår aksjon er tufta på ei erkjenning av det politiske forsøket på å skape ein kommune av Vågsøy og Flora har slege fullstendig feil. No er tida inne for å rette opp i dette» seier Nore til Firdaposten i lanseringa av ein underskriftskampanje for ei folkeavstemming om Kinn kommune.

Nore har vore aktivt i mot kinn heile vegen, er aktiv på ja til reversering av kinn si Facebook-side og har vore medlem av kinn Senterparti tidlegare. Det er ein ærleg sak det. Når ein framstiller dette som ein nøytral politisk uavhengig aksjon som no har konkludert så blir eg litt meir usikker, men det er vel so vidt eg veit ingen av dei tre som er medlemer i et politisk parti (?) så eg skal ikkje henge meg meir opp i akkurat det.

To år med pandemi:

Ei kommune som har eksistert i 2 år med pandemi har i løpet av denne korte tida fått nasjonal pris for eldreomsorg (best i landet), nasjonal merksemd for samarbeid mellom kommune og frivillighet, for godt arbeid på SFO, for ein stor bustadsatsing som har gitt ei kommune med null bustadlause, nominert av KS og NHO til topp 3 i Norge for tilrettelegging for næringslivet, ei svært velfungerande planavdeling som arbeider med oppdaterte planar og effektiv byggesaksavdeling som gir ein enorm byggeaktivitet i både nord og sør. Ein får ikkje nasjonal merksemd om ein ikkje leverer på dette.

Så har ein ein utfordrande økonomi, det er på ingen måte unikt for Kinn, Sunnfjord, Stad eller andre. Om ein ser rundt seg så gjeld dette svært mange kommunar etter pandemien der ein har måtte fokusere på heilt andre ting enn effektivisering av drifta.

Kinn er ei kommune med store inntekter og som nemnt over er det faktisk mykje som fungerer i tillegg til utfordringane som ein har. Kommunen er også ein stor krafteigar. Den utfordrande økonomien må ein ta på alvor og ta tak i, men ein det gir ingen meining å sette all utvikling på vent og bruke energien då på å bygge opp at to organisasjonar fram mot 2024 i staden for å få orden på økonomien. Det gir ingen meining at tilsette skal bruke tida på dette i staden for å bygge sterkare eldreomsorg, effektivisere drifta eller arbeide med viktige byggeprosjekt som for eksempel nye brannstasjonar, barneskule eller eldreboligar.

Og Kva skal ein oppnå med ei reversering? Mindre bråk i 2025? Økonomien blir jo ikkje betre så ein vil måtte gjere tøffe økonomiske val uansett. Bråk om kommuneøkonomien har det alltid vore, forskjellen er at no blir skulda på ei samanslåing. Det er for enkelt.

Høgre er eit parti som arbeider for næringslivet og gode tenester. Eg kjenner fleire i Høgre som engasjerte gode politikarar og eit parti som tar veloverveide avgjerder i Kinn kommune. Eg vil på det sterkaste oppfordre dei i årsmøtet i dag til å ta arbeidsgivaransvaret sitt seriøst og bruke tida på å utvikle kommunen vidare og jobbe vidare med avgjerande viktige tilbod for næringslivet- og ja, arbeide vidare med allereie gode tenester, for dei er det faktisk mange av. Høgre gikk til val på og er valt inn av veljarane for å jobbe for å utvikle Kinn kommune og jobbe for viktige Høgre-prosjekt. Slik fungerer det representative demokratiet. Dei vart valt i det ein fint kan omtale som eit Kinn-val og bør jobbe utifrå det. Legg denne ballen død og la kysten for ein gangs skyld få jobbe med utvikling i staden for stadige omkampar. Det er veldig mykje bra på gang i næringslivet, sentrumsområda og i bygdene og det er planar om mykje meir framover som ein no risikerer å ta fokuset vekk ifrå.

Så litt over til den generelle reverseringsdiskusjonen som går. I diskusjonar rundt reversering har blitt brukt argument som at ein no har «to av alt». Ein administrasjon må ved ei reversering splittast opp i to, ein ordførar blir til to, ein rådmann til to osv. To av alt får ein ved å splitte opp att ikkje ved å saman, for i dag er det faktisk berre 1 administrasjon som er knytt tett saman digitalt med ein kommunalsjef per fagfelt osv. Splitter ein opp så ender ein fort opp med fleire hender på tastaturet i administrasjonen enn varme hender til dei eldre. Det kan faktisk ikkje vere eit svar på utfordringane i økonomien å bygge opp att to organisasjonar og ein er nøydd til å få tid og ro på seg til å utvikle kommunen under normale forhold og gi det ein sjanse også utan pandemi. Dette gjeld også i politisk samarbeid- ein må ta tak i problema ein eventuelt har mellom alle parti, adressere dei og jobbe seg gjennom stormen saman for å få til betre samarbeid også politisk. Her kan nok fleire parti gå litt i seg sjølve.

Ein har hatt ei folkeavstemming som valde dei som sit som politikarar no der dei var tydelege på kva dei gikk til val på. Då kan ein ikkje ta ei ny folkeavstemming no midt i perioden og sette alt på vent. Det er mange viktige prosjekt og mange tenester ein skal utvikle vidare framover. Dette er det som bør bety mest, for det handlar om viktige kommunale oppgåver som eldreomsorg, skule, gode tenester, kultur, samarbeid med frivillighet og effektiv service til næringsliv og bustadbygging (iflg. kommunalsjefen har det aldri vore behandla so mange byggesaker som i no i Kinn).

Eg vil oppfordre politikarane til å tørre å stå i stormen og jobbe seg gjennom den. Kommunen er berre to år gammal, kommunane rundt oss har same problem som oss, og det vil vere utruleg skadeleg for oss å hamne i ein ny omkamp no som tar fokuset til både dei tilsette og politikarane vekk frå gode tenester, viktige investeringar og ei meir effektiv drift.