Tilbakeblikk på «Likestilt»:

Farga av kvinnekampen

Kvar søndag gir vi deg eit tilbakeblikk på sakene som har vore på trykk i samband med reportasjeserien «Likestilt» i Fjordenes Tidende. «Likestilt» ser nærare på kvinner sin kvardag i 2017:

For Eva Flyum (t.h.) og dottera Magni Hjertenes Flyum er kvinnedagen viktig. Dei meiner det er skummelt at Norge har eit av dei mest kjønnsdelte arbeidsliva i verda, når vi har så stor valfridom som vi har. – På individnivå må det vere lov å velje tradisjonelt, men når ein som samfunn ser at vi nesten berre har kvinnelege sjukepleiarar, så må vi stille oss spørsmålet om det er slik vi vil ha det, seier Eva og Magni. Foto: Marianne S. Rotihaug 

Likestilt
  • Reportasjeserie om kvinner sin kvardag i 2017, som blir presentert i kvar utgåve av Fjordenes Tidende i mars.
Nyheter

Eva Flyum og dottera Magni Hjertenes Flyum meiner det framleis er så store og grunnleggande skilnadar mellom kvinner og menn at 8. mars ikkje kan gå upåakta hen.

– Så lenge kvinner dør i barsel, jenter ikkje får gå på skule og det er så store grunnleggande forskjellar i rettane til jenter og gutar, så er vi nøydde til å ha ein internasjonal dag der vi minner kvarandre om det. Vi snakkar ikkje om dei store internasjonale tinga i kvardagen, så ein felles kvinnedag er viktig, seier Eva og Magni.


Kvinnedagen har lenge vore viktig for mor og dotter. I tillegg til å forbinde 8. mars med kvinnedagen, har Magni bursdag.

– Eg er fødd med å måtte vere bevisst. Mamma hadde alltid kvinnedagsarrangement på min bursdag. Det høyrde på mange måtar med. Når du er liten og noko er like viktig som bursdagen din, då er det viktig. Eg har alltid vore stolt av å ha bursdag 8. mars, smiler Magni.

Går i arv

Ifølge Eva har engasjementet rundt likestilling vore i familien i fleire generasjonar.


– Oldemora mi var lærar på 1800-talet, mormora mi var tidleg ute med å ta utdanning, mora mi har alltid hatt tankar rundt likestilling, og far min var politikar og sterkt for likestilling, seier ho, og fortset:

– Det har aldri vore eit alternativ å ikkje tenke på slike ting. Eg var med på den nye bølgja med kvinnekamp på 70-talet. Då eg sjølv skulle velje yrke, tenkte eg at eg ikkje skulle velje eit kvinneyrke, samstundes som det var viktig å vere i arbeidarklassa.


Engasjementet har gått vidare til Magni, som er dagleg leiar ved Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid. Eva og Magni meiner ein på mange område har kome langt med tanke på likestilling.

– Innanfor det med barnehage, fedrekvote og kvinner i høgare utdanning ser ein store endringar.

Får ulik behandling

Samstundes peikar damene på område der det framleis er store skilnadar mellom jenter og gutar.


– I Norge har vi eit av dei mest kjønnsdelte arbeidsliva i verda. Det er skummelt når ein tenker på kor stor fridom vi har til å velje, seier Magni, og peiker på kva som kan vere årsaka til at det er slik.

– Det største problemet i dag er korleis vi behandlar jenter og gutar heilt frå dei er fødde. Dei blir behandla så ulikt at det nesten ikkje finst kle som er kjønnsnøytrale. Dette skapar forventningar og stereotypiar. Seinare er det få arenaer utanom klasserommet der jenter og gutar får leike i lag. Når ein legg til rette for så store forskjellar er det ikkje rart at ein seinare som kvinne og mann gjer dei livsvala ein gjer.


Eva og Magni seier at ein ikkje kan detaljstyre familiar, men at det er innanfor samfunnsstrukturane og dei politiske systema at ein må vere opptekne av likestilling, og sjå på konsekvensar av pappaperm, kontantstøtte og skulesystemet.

– Det er eit mål at alle skal ha like moglegheiter og bli behandla likt, men det er ikkje eit mål at alle skal vere like og ta dei same vala. På individnivå må det vere lov å velje tradisjonelt, men når ein som samfunn ser at vi nesten berre har kvinnelege sjukepleiarar, så må vi stille oss spørsmålet om det er slik vi vil ha det, understrekar dei.