Vil begrense fiskerne

Norges Fiskarlag mener kontrollen av hummerfisket må økes. Særlig må dette gjøres overfor fritidsfisket, siden fritidsfisket står for det største uttaket av hummer.

(Illustrasjonsfoto) 

Nyheter

Fiskarlaget påpeker i sitt høringssvar til Fiskeridirektoratet om reguleringen av fisket i 2017 at en betydelig andel av hummerfangstene tas av fritidsfiskere, så mye som over 70 prosent i enkelte områder.

Signalene fra yrkesfiskerne som er på sjøen og ser innsatsen fra fritidsfiskerne er at det er nødvendig å intensivere registrering og kontroll av fritidsfisket, og i tillegg begrense antall teiner som det kan fiskes med.

Norges Fiskarlag går på denne bakgrunn inn for å redusere antall teiner som kan benyttes i fritidsfisket til 5 teiner per fartøy. De mener dette er helt avgjørende for å få kontroll med beskatningen.  

Norges Fiskarlag vil ha en obligatorisk påmeldingsordning for alle som skal fiske etter hummer, sammen med et påbud om å merke vak med deltakernummer. Yrkesfiskerne er allerede registrert og omsetter fangst gjennom salgslag, mens fritidsfiskerne ikke er registrert på samme måte, noe som gir minimalt med informasjon om deres beskatningsgrad/uttak av hummer. Norges Fiskarlag mener derfor at det fra sesongen 2017 iverksettes en påmeldingsordning for fritidsfiskere som skal delta med fartøy i hummerfisket.

Norges Fiskarlag går mot en ytterligere rapporteringsplikt, og begrunner dette med at gjeldende rapporteringsordning for omsetning og oppbevaring er tilstrekkelig.

Norges Fiskarlag støtter forslaget om innføring av en plikt til å røkte hummerteiner minst én gang per uke, og vil understreke at det er de som også ønsker hyppigere røkting. Det å sette kravet til minst en gang per uke hindrer ikke at de som ønsker det kan trekke teinene oftere.