Vil ha ny styringsmodell for sykehusene

Folkebevegelsen for lokalsykehusene oppfordrer Arbeiderpartiet og Høyre om å legge ned helseforetakene og finne en annen, demokratisk styringsmodell for sykehusene.

Under en demonstrasjon lørdag, som Sjukehusaksjonen Nordfjord var med på, ble det stilt kav om en ny modell for styring av sykehusene. Arkivfoto 

Nyheter

Dette var tema for en demonstrasjon som ble avholdt foran Stortinget lørdag. Her deltok også Sjukehusaksjonen Nordfjord.


Held fram som leiar

Svein Hansen frå Selje fortset som styreleiar for Sjukehusaksjonen Nordfjord.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene mener at i motsetning til dagens foretaksmodell, må sykehusene styres av folkevalgte som vil måtte stå til ansvar overfor velgerne og andre demokratiske organer.

– En ny modell er nødvendig for å gjenreise tilliten til myndighetene. Lokalsamfunnene må igjen få påvirke sitt sykehustilbud. I styrene må det også være representanter for pasientgrupper og ansatte, skriver de.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene overleverte under demonstrasjonen et krav om nedleggelse av helseforetakene.


Vil styrke akuttkirurgien

Senterpartiet ønsker å styrke akuttkirurgien ved små og mellomstore sykehus.

– Før valget i 2013 var det blant Høyres fremste valgløfter å legge ned de regionale helseforetakene. RHF-ene ble stemplet som et «glava-lag» og et «unødvendig byråkratisk mellomnivå». Da Høyre fikk helseministeren snudde dere, men Bent Høie sier at dere vil komme tilbake til saken hvis Høyre får fortsette i regjering etter valget, skriver Folkebevegelsen for lokalsykehusene i et brev til Arbeiderpartiet og Høyre.

Her kan du lese brevet i sin helhet:

Legg ned helseforetakene – bevar sykehusene!

Folkebevegelsen for lokalsykehusene oppfordrer Arbeiderpartiet og Høyre, som de to største partiene i Norge, om å legge ned helseforetakene og finne en annen, demokratisk styringsmodell for sykehusene våre.

Før valget i 2013 var det blant Høyres fremste valgløfter å legge ned de regionale helseforetakene. RHF-ene ble stemplet som et «glava-lag» og et "unødvendig byråkratisk mellomnivå». Da Høyre fikk helseministeren snudde dere, men Bent Høie sier at dere vil komme tilbake til saken hvis Høyre får fortsette i regjering etter valget.

Blant Arbeiderpartiets velgere er det mange motstandere av foretaksmodellen. Så sent som på lands-møtet i april i år kom det forslag om å avvikle den. Arbeiderpartiet hevder at vi aldri har hatt mer politisk styring enn i dag, og at statlig overtakelse av ansvaret for sykehusene har vært vellykket. Hvorfor er det likevel behov for å «sørge for økt politisk styring av sykehusene» og «forbedre helseforetaksmodellen», hvis den er så bra som dere sier?

Seks av ti velgere sier helsepolitikk er avgjørende for hvilket parti de vil stemme på. Motstanden og kritikken av foretaksmodellen fra 2001 har vokst i styrke over mange år. Kritikken har kommet både fra lokale og sentrale politikere, sykehusaksjoner, helsepersonell og samfunnsforskere.

Flere rapporter og evalueringer, etter initiativ fra blant annet Fagforbundet, Folkebevegelsen for lokalsykehusene og Kommunenes interesseforening for lokalsykehus (KIL), har dokumentert helseforetaksmodellens skadelige virkninger. Også offisielle rapporter viser negative følger; i 2007 skrev Sosial- og helsedirektoratet at: «Dagens ordning med stykkpris fører til at sykehusene prioriterer «lønnsomme» pasienter.” De lister også opp: ”Feilprioritering av pasienter, dårligere kvalitet på behandlingen og uforutsigbarhet for sykehusenes økonomi.»

Mange ansatte opplever det som mistillitsstyring når de økonomiske rammene overstyrer faglige hensyn. Ansatte som har varslet om bekymringer og forhold de opplever som uforsvarlige, er møtt med mistenkeliggjøring og trakassering. Dette skaper en fryktkultur som er skadelig både for pasienter og ansatte. Våren 2013 dannet helsepersonell ”Helsetjenesteaksjonen” under overskriften «Ta faget tilbake». Tidligere i år vedtok Legeforeningen å arbeide for en avvikling av de regionale helse- foretakene.

Nedlegging og nedbygging av lokalsykehusene er en direkte følge av helseforetaksmodellen. Mange steder savnes en stedlig ledelse med lokalkunnskap og ansvar. Sentraliseringen vedtas i styrerommene, langt unna lokal og folkevalgt påvirkning. Den får negative dramatiske konsekvenser for helsetilbudet til folk i by og bygd.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene deltok i prosessen med innspill til Kvinnslandutvalget. Vi etterlyste alternativ til foretaksmodellen. Det fikk vi dessverre ikke i den endelige rapporten.

Det er mange utfordringer i sykehussektoren, men foretaksmodellen og dagens økonomistyrings- system løser ingen av dem. Derfor krever vi at helseforetakene legges ned og at det innføres folkevalgt styring av sykehus-Norge, etter prinsipp for offentlig forvaltning av velferdstilbud.