– Nordfjordbrua vil skape ein ny kvardag

Ei ny trafikk- og finansieringsanalyse for Nordfjordbrua Lote-Anda syner at ei bru vil tredoble trafikken samanlikna med dagens ferjetilbod.

Per i dag er det ferjene Eidsfjord og Gloppefjord som sørgjar for at trafikken kryssar Nordfjorden i midtre. Arkivfoto: Siri Kolseth 

Nyheter

Trafikken per i dag ligg på rundt 1.400 køyretøy i døgnet. Dette vil, ifølge analysen som er utarbeidd av Norconsult, auke til mellom 4.000 og 4.500 med realisering av Nordfjordbrua.

– Sjølv med framtidig realisering av ei bru i indre vil trafikktala over Lote-Anda bli meir enn dobla med bygging av Nordfjordbrua, og utløyse svært store regionale effektar, heiter det i ei pressemelding frå Nordfjordbrua AS.


– Eit gjennombrot for ny bruteknologi

Alfred Bjørlo, styreleiar i Nordfjordbrua AS og ordførar i Eid, meiner transportkomiteen på Stortinget si innstilling om ny Nasjonal transportplan er eit gjennombrot for ferjeavløysing og ny bruteknologi.

 

Analysen syner ei rekkje positive effektar av bru Lote-Anda som forklarer den sterke berekna trafikkveksten. Eid og Gloppen blir for fyrste gong ein tilnærma integrert og felles bu- og arbeidsmarknadsregion. Det aukar vekstpotensialet både for busetjing og næringsutvikling. Det skaper også eit nytt tyngdepunkt i Nordfjord-regionen som er positivt for regionen samla, med to større tettstader som blir liggande med under 20 minutts reisetid mellom.

«Potensial for samhandling i området Nordfjord endres betydelig, og Nordfjordbrua øker muligheten for svært mange mennesker til en ny hverdag», heiter det i rapporten frå Norconsult.

Rapporten modeller også ein framtidig situasjon kor også ny E39 i indre line mellom Byrkjelo og Grodås blir realisert. Analysen syner at det naturlegvis vil påvirke trafikkgrunnlaget for Nordfjordbrua ein del, men ikkje så mykje som ein kanskje skulle tru.

Nordfjordbrua syner seg å kunne bli ei svært attraktiv vegløysing, både for korte og lengre reiser i og gjennom Nordfjord, både med og utan ny E39.

– Vi er særs glade for å ha fått på bordet ein så grundig, fagleg solid rapport som dokumenterer det store potensialet for vekst i Nordfjord-regionen ved bygging av Nordfjordbrua. Rapporten syner også at bruprosjektet står godt på eigne bein som eit ferjeavløysingsprosjekt. No vil Nordfjordbrua AS saman med eigarane og andre samarbeidspartnarar gå vidare med prosjektet, for å avklare tekniske løysingar og meir sikre kostnadsoverslag. - No har vi meir enn nokon gong trua på brua, seier styreleiar i Nordfjordbrua AS, Alfred Bjørlo.

Rapporten inneheld ei drøfting og gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget innanfor ferjeavløysing og trafikkmodellering generelt, som sannsynleggjer at ei tredobling av trafikken på Lote-Anda er realistisk ved bygging av bru.

Rapporten gir også anslag for finanseringspotensialet i bompengar og ferjeavløysingsmidlar - altså sjølvfinansierings-potensialet i prosjektet.

Det blir i rapporten sagt å ligge ein stad i spennet 2,3-3,7 milliardar kroner, gitt ulike føresetnader om rentenivå, trafikkmengder og bompengetakst/-periode.

Trafikktala er då sett relativt konservativt, og det er ikkje føresett ordinære fylkeskommunale eller statlege midlar til prosjektet, heiter det i meldinga.