VIDEO: Se kommunestyremøtet i sin helhet

Se opptaket av torsdagens kommunestyremøte i Vågsøy her. NB! Merk at man kan velge mellom ulike kameravinkler.
Nyheter

Sakliste

044/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

045/18 Godkjenning av møteprotokoll

046/18 Rekneskap og årsmelding 2017- Vågsøy kommune

047/18 Økonomimelding 1-2018

048/18 Søknad om støtte til reiselivsprosjekt - Måløy Vekst AS

049/18 Drøftingssak - Folkerøystinga om Kinn

050/18 Etablering av turnhall ved Nordfjordhallen

051/18 Forskottering av tilskot - Turvegprosjekt Deknepollvatnet

052/18 Organisering av drift Nordfjordhallen og Samfunnshallen

053/18 TV-aksjonen NRK 2018 Kirkens Bymisjon - Oppretting av kommunekomitè og økonomisk bidrag

054/18 Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

055/18 Feriefullmakt ordfører

056/18 Personvernerklæring for Vågsøy kommune

057/18 Søknad om godkjenning av lån Måløyraidsenteret med pant i kommunal eigedom

058/18 Søknad om likvviditetslån - Nordfjordhallen AS

059/18 Uttale til mindretalsanke på suppleringsval til Hamneråd

060/18 Avtale om driftsstøtte til Måløyraidsenteret til drift av turistinformasjonen

Les saksdokumentene her.