Kavringen:

Kaffe og smørbrød på Hagens hotell

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågs­øy: Det­te er tre mål­øy­væ­rin­ger av «den gode, gam­le sor­ten», fo­to­gra­fert i godt lag på Ha­gens Ho­tell i Mål­øy cir­ka 1975–1976. De var in­vi­tert på kaf­fe og smør­brød på ho­tel­let av sin venn Arn­ulf Drage, og det er tro­lig også Drage som har tatt bil­det. Fra venst­re ser vi An­dre­as Sel­je­stok­ken (1900-1978), Karl Lof­nes (1891–1984) og Nils Sunde (1898-1988). En spe­si­ell ting had­de de tre men­ne­ne fel­les, nem­lig yr­ket: De var alle båt­fø­re­re. An­dre­as Sel­je­stok­ken var skip­per på Fyl­kes­baa­ta­ne i Sogn og Fjordane (FSF) sin lo­kal­ru­te­båt MS Maaløy i en år­rek­ke. Der­et­ter var han skip­per på FSF sin lo­kal­ru­te­båt MS Tans­øy fra den var ny i 1959 og til han gikk av med pen­sjon. Karl Lof­nes var fø­rer av en rek­ke bå­ter opp gjen­nom åra, og før­te fle­re lo­ka­le skyss- og post­ru­ter. Han opp­ret­ta også ei pri­vat bygde­rute Mål­øy – San­da­ne, og had­de man­ge skyss­opp­drag rundt om i Vågs­øy og i Nord­fjord. Lof­nes var en all­si­dig kar, han gikk i lære som elek­tri­ker hos in­gen­iør Per Drage, og i smed- og me­ka­ni­ker­lære hos J. Brun­vold, han var sjå­før og skips­hand­ler. Han hus­kes også av man­ge som en av de vir­ke­lig sto­re for­kjem­per­ne for bru over Mål­øy­sun­det. Også Nils Sunde var lo­kal båt­fø­rer, og drev til­brin­ger­tje­nes­te til og fra Mål­øy for Ul­ve­sund For­mel­fa­brikk. Det­te i til­legg til at han drev fa­brikk­virk­som­het, først Ul­ve­sund Fiskeguano og Fodermelfabrikk, si­den Ul­ve­sund For­mel­fa­brikk.