Naboene har hatt sine innvendinger til nybygget

I prosessen fram mot nytt bygg ved Kulatoppen omsorgssenter har naboene hatt innspill til endring av reguleringsplanen for bo- og omsorgssenter på Kulen i Vågsøy.

Skal bygge ut: Parkeringsplassen vil forsvinne til fordel for et nybygg i sør, og parkeringen vil flytte lenger ned. Det andre nybygget vil komme på nordsiden av dagens bygg. 

Nyheter

Nabolaget har vært klar over at det ville komme et byggetrinn 2, og mente det første forslaget til bygg brøt med mange av punktene i gjeldende regulering. Når det gjaldt endring av reguleringsplanen var de bekymret for å få en veldig dominerende bebyggelse med et fire etasjers bygg og reduksjon av grøntareal. Naboene ønsket bygget flyttet lenger nord og redusert med en etasje (til tre) slik at det ikke ble så dominerende. Et viktig poeng var også bevaring av «varden» på Kulen og at bygningutformingen ble tilpasset det eksisterende bygget. Det var også ønskelig med en lekeplass, og sist men ikke minst, ble det påpekt et stort behov for en utredning av trafikksikkerheten med tanke på den økte trafikken til omsorgssenteret som flere beboere, flere besøkende og flere ansatte nødvendigvis vil gi.