Meiner elevane ikkje greier å oppfylle krava

FAU ved Selje skule er ikkje nøgd med kommunen si skisserte løysing for symjeundervisning.

FAU i Selje meiner elevane ikkje får nok tid i bassenget.  Foto: Arkiv

Nyheter

Etter sist formannskapsmøtet har FAU hatt møte der dei har kome fram til at vedtaket som formannskapet tilrår blir godkjent i kommunestyret ikkje er tilstrekkeleg for at alle elevar ved Selje skule skal greie å oppfylle kompetansekrava i læreplanen. I administrasjonen si løysing leiger ein basseng på Åheim, og elevane får dobla talet på symjeundervisning for barneskuleelevane frå to til fire gongar gjennom skuleåret 2018–2019. Elevane i 8.-10.-klasse har symjing og surfing i Hoddevik fire gongar i året. Rektor og FAU ved Selje skule meiner at dette ikkje er tilstrekkeleg for å stette kompetansekrava.