Kavringen:

På denne gården er det campingplass i dag

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågs­øy: Det­te bil­det er tatt cir­ka 1915, på går­den Nore på Bryg­gja. De som står opp­stilt med hest og red­ska­per er ek­te­pa­ret Anders og Kri­sti­an­ne Nore og de­res fa­mi­lie. F.v. eld­ste søn­nen Knut, Elias (fa­ren til Anders), Kri­sti­an­ne, Anders, eld­ste dat­ter Sel­ma, ukjent, yng­ste sønn Ed­vin (født i 1907) og yng­ste dat­ter Anna. Anders Nore var bon­de og fis­ker. Han var også med­ei­er i Lef­dal fis­ke­ri­sel­skap. Går­den Nore er i dag cam­ping­plass. Hu­se­ne som Anders bygde i 1900 og 1901 står der ennå, og ho­ved­hu­set er fort­satt i bruk. 


Vågs­øy: Noen av våre le­se­re har kom­met med inn­spill til bil­det i Kav­rin­gen 1.2., av ei grup­pe kvin­ner på et hus­stell­kurs i Mål­øy i 1949. Vi har fått vite at fru Hyge og fru Frøy­sa (sit­ten­de for­an) var med i ei kom­mu­nal hus­stell­nemnd, og vi har fått fle­re navn på dem som var opp­ført som ukjen­te/usik­re. Nr. 3 f.h. i før­s­te rek­ke had­de vi nevnt som kan­skje Jo­runn Nord­bø, men det skal være Jenny Torv­an­ger. Nr. 2 f.v. bak kun­ne være en­ten Emma Ved­vik el­ler Ing­rid Ham­mer­svik Larsen, og det er Ing­rid H.L. De to ukjen­te bak yt­terst t.h. er Inga Hun­vik og Rei­dun Ny­gård. Den ukjen­te som står som nr. 1 for­an t.h. kan være Mar­ta Blå­lid Pupe. Den ukjen­te som står som nr. 8 på før­s­te rek­ke er mu­li­gens Ragn­hild Trol­le­bø Tømmersnes.