Kavringen:

Kjenner du igjen båten?

Nyheter

► Vågs­øy/Sel­je: Det­te bil­det er tatt på hav­na i Mål­øy, tro­lig på slut­ten av 1980-tal­let. I for­grun­nen t.h. lig­ger sel­je­bå­ten Pasaten, re­gist­rert i mer­ke­re­gis­te­ret med num­mer SF-26-S. Tre­bå­ten på 52 fot blei bygd i 1908. I 1948 fin­ner vi den re­gist­rert som M-18-HØ med nav­net Sig­urd og eier A.K. Rei­te mfl. Lein­øy. Fra 1978 til og med 1988 er den re­gist­rert som Pasaten, til­hø­ren­de Svein Gan­ge­skar mfl., Flat­ra­ket. På den and­re sida av kaia lig­ger en an­nen sel­je­båt, Vik­mark, SF-19-S. Den er bygd i 1940. Fra 1971 og ut­over lig­ger den i mer­ke­re­gis­te­ret med eier P/R Anders Vetterhus, Flat­ra­ket, sei­ne­re P/R Vik­mark ANS. Vi fant den i re­gis­te­ret til og med 2001. De and­re bå­te­ne er ikke iden­ti­fi­ser­te.