Følg møtet i fellesnemnda for Vestland

Møte i fellesnemnda for Vestland 13.3.19, del 2

Nyheter

I dag møtest fellesnemnda for Vestland i Bergen. Her er sakene som skal opp til behandling:

PS 14/19 Godkjenning møteinnkalling

PS 15/19 Godkjenning av møtebok 14.02.19 2015/1434

PS 16/19 Referatsaker (skriv og meldingar)

RS 7/19 Reglement for folkevalde organ i Vestland fylkeskommune - kontrollutvalet 2019/418

RS 8/19 Kostnader ved overføring av fylkesvegadministrasjonen frå Statens vegvesen til fylkeskommunane 2018/16001

RS 9/19 Prosjekt for felles organisasjonskultur, Vestland fylkeskommune 2018/16004

RS 10/19 Nytt inntektssystem for fylkeskommunane - Nye Vestland fylkeskommune ber om møte med KMD 2018/16486

RS 11/19 Komiteens behandling av kulturmeldingen (Meld.St.8 2019- 2020) 2018/16486

RS 12/19 Amatørkulturrådet i Bergen - vidareføring av etablering av amatørkulturråd i Vestland fylkeskommune 2018/16486

RS 13/19 Politisk innspel til fellesnemnda for Vestland fylke - Krf 2018/16486 RS 14/19 Uttale frå fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane - ungdomskort i Vestland fylke 2018/16486

PS 17/19 Ymse

PS 18/19 Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - arbeidsdokument 2/19 2018/16486

PS 19/19 Inntak i Vidaregåande opplæring 2018/15997

PS 20/19 Ny budsjettmodell for tildeling til dei vidaregåande skulane - vidare prosess 2018/15997

PS 21/19 Uttale om fylkeskommunane sine budsjett og økonomiplanar 2019 2018/16486

PS 22/19 Møteplan hausten 2019 2015/1434

PS 23/19 Organisering og lokalisering av sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune 2016/3311

PS 24/19 Komité for markering av Vestland fylkeskommune i 2019/2020 2018/16486

PS 25/19 Fylkestingsvalet 2019 - røystesetlar til listestillarane 2018/9153