Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019:

Trur lånegjelda blir utfordrande

I ein artikkelserie som går gjennom heile sommaren og fram til kommunestyre- og fylkestingsvalet 9. september, vil Fjordenes Tidende presentere alle ordførarkandidatar og parti i kommunane vi dekker, samt partilistene på fylkesnivå.

Stad Ap: Ordførarkandidat Siri Sandvik meiner det beste med den nye kommunen blir folka som bur og jobbar i Stad.  Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Nyheter

Namn: Siri Sandvik

Alder: 50

Bustad: Nordfjordeid

Yrke: Overlege på Nordfjord BUP

Ordførarkandidat Siri Sandvik i Stad Arbeidarparti trur lånegjelda blir tøff, men vil samstundes jobbe for å gje innbyggarane gode tenester.

– Kvifor bør innbyggjarane i Stad kommune stemme på ditt parti?

– Stad Arbeidarparti har bidrege til den gode utviklinga som har vore i Eid dei seinare åra og også i Selje. Vi vil halde fram med å vere konstruktive og bidra positivt for innbyggarane. Vi vil jobbe for at alle skal få delta og bidra ut frå eigne forutsetningar. Vi får til meir saman enn kvar for oss. Vi har mykje god politikk der desse omsyna vert ivaretatt. Å vere lokalpolitikar er ein form for dugnad. Vi vil samarbeide med administrasjon, tilsette, næringsliv, frivillighet og innbyggarar, slik at vi saman gjer Stad til ein god stad å vere. Eg trur alle politikarar har eit felles ønske om å bidra til ein god kommune. Så har vi ulike løysingar for å kome dit, men ikkje alltid. Grunnverdiane i Ap er fridom for den enkelte, like muligheter for alle, og solidaritet med dei svakaste. Om ein slit med å skille partia lokalt, kan dette vere ei rettesnor for kven ein kan stemme på.

– Kvifor vil du bli ordførar?

– Om eg vert ordførar, er det eit resultat av at Ap har gjort eit godt val. Og det er hovudmålet mitt. Eg har lyst å vere med å bidra til at Stad skal bli så bra som råd. For dei som bur, jobbar og driv næring her. Eg meiner eg kan vere ein positiv og samlande ordførar, eg har gode kontakter heilt til topps i eigen partiorganisasjon, og vil også kunne bidra utadretta mot regionen og nasjonale styresmakter.

– Kva er det første du vil gjere som ordførar?

– Det aller første eg vil gjere, er å gjere meg godt kjend med organisasjonen. Dra rundt på avdelingane for å få eit betre innblikk i korleis ein driv. Kome i god dialog med administrasjon og tillitsvalde.

– Kven vil ditt parti samarbeide med etter valet?

– Vårt utgangspunkt er at vi vil prøve å gjere eit best mogleg val, slik at vi kan vere med eit fleirtal, og dermed få reell makt. Kven vi vil samarbeide med, er for tidleg å seie. I utgangspunktet kan vi samarbeide med dei fleste, det kjem an på kor vi kan få mest gjennomslag.

– Kva blir det beste med Stad?

– Det beste blir folka som bur her og dei som jobbar her. Både gjennom politikk og jobben min møter eg stadig nye folk frå den nye kommunen. Forskjellige folk med ressursar og med utfordringar. Men med det til felles at dei på ulike vis har eit engasjement for noko stort eller lite, noko å bidra med, og ein enorm innsats i frivilleg arbeid. Det er også spennande at kommunen vår har eit variert og godt næringsliv, små og større bedrifter. Med lokal, nasjonal eller internasjonal marknad. Og stor evne til innovasjon og nytenking. Og så kjem eg ikkje utanom naturen. Frå langt inn i fjorden til ut med havet. Fjordar, fjell, strender. Uendelege muligheter til rekreasjon og nytelse. For meg som kjem frå innover i fjorden, må eg innrømme at det er litt eksotisk å kome ut til kysten. Eg blir like begeistra kvar gong.

– Kva blir det mest utfordrande med Stad kommune?

– Det blir økonomien. Vi har høg lånegjeld etter mange nødvendige investeringar, og der er også ting som bør planleggast framover. Vi vert ein kommune med moderate inntekter. Og med det utgangspunktet skal vi gje så gode tenester som råd til folk i heile kommunen. Nokon vil kanskje hevde at store avstander vert ei utfordring, men det tenkjer ikkje eg så mykje på.

– Kva likar du å gjere på fritida?

– Eg likar å jobbe i hagen, sjølv om eg ikkje rekk over så mykje som eg skulle ønske. Eg likar å trimme og gå på tur med Topsi (hunden) og eg eg er glad i å reise. Eg likar godt å slappe av på ei strand. Så likar eg å lese, favorittsjangeren er krim. Og så likar eg godt å vere i lag med familie og vener. Aller kjekkast er det når døtrene er heime, då er «mammahjartet» som mest harmonisk.

– Kven ville du invitert med deg på jordomsegling og kvifor?

– Det måtte utan tvil bli min kjære ektemann Jon Sverre. Viss eg skulle opplevd ein så stor ting som jordomsegling, er det klart at vi måtte gjort dette saman. Vi likar godt å vere i lag, men ser ikkje alltid så mykje til kvarandre i kvardagen. Dessutan er Jon Sverre mi trygge klippe, om eg synes noko kan vere litt skummelt. Og litt skummelt trur eg nok månadsvis i seglbåt kunne vere for meg.

– Kva er ein perfekt kveld for deg og kvifor?

– Viss det har vore ein travel dag, er det aller beste ofte å vere i fred og ro heime, gjerne åleine. Sjå på noko intetsigande på tv, som «Ungkaren» eller «Say yes to the dress», eller lese ei god krimbok, kose litt med Topsi. Rett og slett slappe av. Viss det har vore ein fridag eller rolegare dag, er det aller kjekkast å tilbringe kvelden med mannen og eventuelt vener, lage god mat, drikke litt vin, prate, spele musikk.

– Kva høyrer du på i bilen?

– Hovudsakleg radio. Likar aller best NRK P1, så det høyrer eg på om eg køyrer åleine. Likar også å høyre på musikk, gjerne ein retro-kanal. Men eg kan ikkje fordra radioreklame, så styrer ofte unna reklamekanalane.


Partiet sine viktigaste saker:

Gode velferdstenester

Klima og miljø

Arbeidsgjevarrolla

Frivillighet

Næringsliv og reiseliv


Slik ser heile Stad Arbeiderparti si liste ut:

1 Siri Sandvik 1968

2 Jan Vidar Smenes 1972

3 Judith Margrete Kvåle 1969

4 Hans Petter Gilleshammer 1964

5 Ådne Reidar Nes Kleppe 1998

6 Tone Flem Ulvestad 1968

7 Åge Johan Lundebrekke 1960

8 Anne Tove Thorsnes 1961

9 Martin Anders Nygård 1989

10 Torild Natvik 1969

11 Therese Lien Smenes 1977

12 Nils-Helge Løkling 1950

13 Harald Martin Kvame Hansen 1969

14 Martha Ranveig Kjøllesdal 1968

15 Berner Johan Midthjell 1952

16 Nina Refvik 1969

17 Arve Espe 1953

18 Eli Eide Årevik 1957

19 Inga Olin Nesbø 1995

20 Bjørn Sigurd Berge 1955

21 Liv Karen Stokkenes Jacobsen 1948

22 Kristina Kostopoulos 1979

23 Atle Oen 1976

24 Siri Catrine Karlsen 1965

25 Eli Bente Lote Henden 1965

26 Are Haavard Fagerli 1964

27 Sveinung Mæland Pile 1978

28 Randi E. Nyhammer-Taklo 1978

29 Srilogarajah Pasupathi 1964

30 Atle Riksfjord 1980

31 Olav Jarle Grov 1960

32 Vivian Nygård Sætren 1973

33 Kjell Pål Haugland 1942


Ei veke før valet vil alle artiklar som er laga i denne serien leggast tilgjengeleg og samla på fjt.no.