Kavringen:

Ga ut bok med dramatisk historie

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågs­øy: Tre gode ven­ner, f.v. John Hun­skår, Rag­nar «Ratho» Thor­seth og Jør­gen Hol­vik. Hun­skår og Hol­vik var beg­ge fra Mål­øy, «Ratho» var fra Kris­ti­an­sund, men job­ba som jour­na­list i Fjor­de­nes Tidende i Mål­øy da han var i 20-åra. Det var fra Mål­øy even­ty­re­ren «Ratho» la ut på sin før­s­te opp­le­vel­ses­ferd, en ro­tur over Nord­sjø­en til Shet­land i ei jol­le på 14,5 fot. Det­te skjed­de i 1969. «Ratho» starta fra Mål­øy 28. juli om kvel­den, kom til Out Skerries på Shet­land 3. august og til Ler­wick 4. au­gust. Si­den skul­le det bli man­ge even­tyr­li­ge tu­rer for Thor­seth, både i ark­tis­ke strøk og på ver­dens­ha­ve­ne. Han har skre­vet en rek­ke bø­ker om eks­pe­di­sjo­ne­ne, og fle­re do­ku­men­tar­fil­mer er det også blitt. Bil­det er fra 1983, da Rag­nar Thorseths bok FOR­LIS Nord i isheimen kom ut. I den­ne boka for­tel­ler han blant anna om fer­den i 1979, der mål­øy­væ­rin­ge­ne John Hun­skår og Jør­gen Hol­vik var med, samt Størk Hal­sten­sen fra Molde. Den­ne eks­pe­di­sjo­nen starta 2. juli 1977, og gikk til Jan Mayen og kys­ten av Nord­øst-Grøn­land med sku­ta Santho. Men fer­den end­te med for­lis i slut­ten av au­gust. Bå­ten blei sit­ten­de fast i skru­i­sen, og knust. Thor­seth og de tre and­re måt­te mel­de fra til Kapp Tobin ra­dio at de ga opp bå­ten og gikk ut på isen. Kort tid et­ter blei de fire henta av he­li­kop­ter fra ba­sen i Sco­res­by­sund og fløy­et til lands.