Sjå bilete frå oppstarten av dette skulekorpset

Kavringen var det gamlekallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Holvik Skulekorps: Korpset vart sifta i 1974, då var Luis Santiago Ruiz dirigent. 

Nyheter

Hol­vik Skulekorps blei starta i 1974, og de før­s­te øv­in­ge­ne fant sted i gam­le­sko­len i Hol­vik. Luis San­ti­ago Ruiz, som vi ser i ak­sjon her, var korp­sets di­ri­gent i heile 14 år. Den før­s­te for­man­nen i korp­set var Hel­ge Blaa­lid. I 1994 skul­le korp­set fei­re sitt 20-års­ju­bi­le­um med ei stor korps­mønst­ring 28. mai. Den gan­gen var det åtte sko­le- og ung­doms­korps i Vågs­øy. Alle blei in­vi­tert til den sto­re ju­bi­le­ums­fes­ten, som starta i Mål­øy om for­mid­da­gen og fort­sat­te i Sam­funns­hal­len om et­ter­mid­da­gen.